Chính sách Công ( ST)

4.8K 0 2

Phần

HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CÔNG

CÂU 1: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định chính sách công? Lấy ví dụ minh họa về sự ảnh hưởng của một trong các yếu tố đó.

CÂU 2: Trình bày các phương pháp hoạch định chính sách công. Theo Anh (chị) khi hoạch định chính sách theo phương pháp độc lập cần phải có những điều kiện chủ yếu nào?

CÂU 3: Hãy cho biết mối quan hệ giữa chính cách công với pháp luật trong quản lý kinh tế - xã hội. Lấy ví dụ minh họa cho mối quan hệ đó.

CÂU 4: Hãy cho biết vì sao "nêu lý do hoạch định chính sách" được coi là một bước quan trọng trong quy trình hoạch định chính sách. Trong các lý do đó, lý do nào mang tính khách quan, vì sao. Lấy ví dụ minh họa một trong những lý do hoạch định chính sách công.

CÂU 5a: Hãy cho biết phương pháp thẩm định một phương án chính sách. Theo anh (chị) phải dựa vào đâu để lựa chọn phương pháp thẩm định chính sách cho thích hợp.

CÂU 5b: Hãy cho biết các hình thức thẩm định một phương án chính sách. Theo anh (chị) phải dựa vào đâu để lựa chọn được hình thức thẩm định chính sách cho thích hợp?

Phần

THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

CÂU 1: Hãy phân tích ưu, nhược điểm của các hình thức tổ chức thực thi chính sách công. Ở nước ta hiện nay nên vận dụng các hình thức tổ chức thực thi chính sách công như thế nào là thích hợp nhất?

CÂU 2: Hãy trình bày nội dung kế hoạch triển khai thực hiện chính sách công. Liên hệ vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch tuyên truyên cho chính sách dân số.

CÂU 3: Hãy trình bày các hình thức tổ chức thực thi chính sách. Ở nước ta hiện nay chính sách phát triển giáo dục nên thực hiện theo hình thức nào là phù hợp. Giải thích tại sao?

CÂU 4: Hãy chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách công. Phân tích và minh họa ảnh hưởng của yếu tố "tính chất của vấn đề chính sách" đến quá trình tổ chức thực thi chính sách công.

Phần

Những vấn đề cơ bản về

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

CÂU 1: Hãy trình bày các chức năng của phân tích chính sách công. Để thực hiện tốt các chưc năng đó, nhà phân tích cần phải làm gì?

CÂU 2: Hãy cho biết vấn đề chính sách là gì? Bằng cách nào để lựa chọn được vấn đề chính sách? Cho ví dụ minh họa.

CÂU 3: Hãy trình bày về nguồn gốc phát sinh vấn đề chính sách và cho biết, bằng cách nào nhà hoạch định chính sách có thể lựa chọn được vấn đề chính sách?

CÂU 4: Hãy cho biết lý do phải phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi chính sách. Phân tích ảnh hưởng của yếu tố môi trường ở nước ta hiện nay đến việc tổ chức thực thi một chính sách công mà anh (chị) biết.

Phần

TIÊU CHÍ TRONG PHÂN TÍCH

CHÍNH SÁCH CÔNG

Chính sách Công ( ST)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ