Topic thi anh văn bằng B

34K 21 21

Câu 1: Vì sao bạn học tiếng anh?

English is considered to be the most common and important language of the world today. A great number of people understand and use English in every part of the world.

English is the most useful language. Being good at English, we can travel to any place or any country we like. We shall not find it hard to make others understand what we wish to say.

English also helps us to learn all kinds of subjects. Hundreds of books are written in English every day in all countries to teach people useful things. The English language has therefore helped to spread ideas and knowledge to all the corners of the world. There is no subject that cannot be learned in the English language.

As English is used so much everywhere in the world, it has helped to make countries of the world become friendlier with one another. The leaders of the world use English to understand one another. The English language has therefore spread better understanding and friendship among countries of the world.

Lastly, as a person who knows English easily get more knowledge from many parts of the world, he or she is respected by people. It is for all these reasons that I want to learn English.

Dịch ra:

Tiếng Anh được coi là ngôn ngữ phổ biến nhất và quan trọng của thế giới ngày nay. Một số lượng lớn người dân hiểu và sử dụng tiếng Anh trong tất cả các phần của thế giới.

Tiếng Anh là ngôn ngữ hữu ích nhất. Là giỏi tiếng Anh, chúng tôi có thể đi đến bất kỳ nơi hoặc quốc gia nào chúng ta muốn. Chúng tôi không được thấy khó để làm cho người khác hiểu những gì chúng tôi muốn nói.

Tiếng Anh cũng giúp chúng tôi để tìm hiểu tất cả các loại đối tượng. Hàng trăm cuốn sách được viết bằng tiếng Anh mỗi ngày trong tất cả các nước để dạy mọi người những điều hữu ích. Ngôn ngữ tiếng Anh đã do đó đã giúp để truyền bá ý tưởng và kiến thức cho tất cả các góc của thế giới. Không có chủ đề mà không thể được học bằng tiếng Anh.

Vì tiếng Anh được sử dụng rất nhiều ở khắp mọi nơi trên thế giới, nó đã giúp làm cho các nước trên thế giới trở thành thân thiện với nhau. Các nhà lãnh đạo của thế giới sử dụng tiếng Anh để hiểu nhau. Ngôn ngữ tiếng Anh đã lây lan do đó sự hiểu biết tốt hơn và tình hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới.

Cuối cùng, như một người biết tiếng Anh dễ dàng có được kiến thức nhiều hơn từ nhiều nơi trên thế giới, người đó được tôn trọng của người dân. Đó là cho tất cả những lý do này mà tôi muốn học tiếng Anh.

Đề 2: Giới thiệu bản thân

My name is Hoàng Việt. I am 20 years old. I come from Quảng ngãi city.and now I'm living and studying in Da Nang.I was studying two years of specialized college marketing trade.When I grow up I wish is a marketer. If I become a marketer.I will go more places and have learned a lot more interesting.I have three sisters and two brothers. My sisters are older than I am. My brothers are younger than I. they all go to school. My father is a farmers. He is not very old. My mother works at home. She is a very nice lady. I love her very much.I play all kinds of games. The game I like most is football. I play football with my friends every day. Football is a very interesting game.

Dịch Đoạn này:

Tên tôi là Hoàng Việt. Tôi 20 tuổi. Tôi đến từ thành phố Quảng Ngãi. Và bây giờ tôi đang sống và học tập tại Đà Nẵng. Tôi học năm hai chuyên ngành marketing của trường Cao đẳng thương mại . Khi tôi lớn lên tôi muốn là một nhà tiếp thị. Nếu tôi trở thành một nhà tiếp thị. Tôi sẽ đến nhiều nơi và đã học được rất nhiều thêm nữa interesting.I có ba chị em gái và hai anh em. chị em tôi lớn tuổi hơn tôi. Em của tôi trẻ hơn tôi. nhưng tất cả họ vẫn còn đi học. Cha tôi là một nông dân. Ông không già lắm. Mẹ tôi làm việc ở nhà. Bà là một phụ nữ rất tốt đẹp. Tôi yêu bà ấy rất nhiều Tôi chơi tất cả các loại trò chơi. Các trò chơi tôi thích nhất là bóng đá. Tôi chơi bóng đá với bạn bè của tôi mỗi ngày. Bóng đá là một trò chơi rất thú.

Topic thi anh văn bằng BĐọc truyện này MIỄN PHÍ!