3. Về chuyện người họ Ôn

2.9K 299 5


Giang tông chủ đang rảnh rỗi ngồi ở Vân Mộng uống trà sen, thuộc hạ có người vào bẩm báo:

- Tông chủ, ở trấn bên cạnh có người bái phỏng, muốn nhờ Giang gia trấn áp quỷ hồn.

Giang tông chủ thầm nghĩ: "Ở đất Vân Mộng, dưới tầm mắt của bản tông chủ mà quỷ hồn cũng dám làm loạn? Thật không ra thể thống gì!"

Thế là bèn cầm Tam Độc lên, nhân mấy ngày nay rảnh rỗi sẽ tự mình xông trận trừ hại cho dân.

Thuộc hạ hiếm khi thấy tông chủ nhà mình tâm tình tốt như vậy, bèn vui mừng nói:

- Vậy để thuộc hạ đi báo với Ôn lão bản rằng tông chủ...

- Đợi đã! – Giang Trừng nhíu mi, nghiêng lưỡi Tam Độc, ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh – Người vừa nói hắn họ gì?

- Họ... Bẩm tông chủ, họ Ôn...

Lập tức, Giang tông chủ quát:

- Bảo tên đó lăn qua Lan Lăng với Cô Tô mà cầu cạnh! Ta đây không rảnh!

Thuộc hạ Giang gia lập tức vâng dạ lui hết ra ngoài, tận lực cách tông chủ nhà mình càng xa càng tốt! Đùa à, bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết, tu tiên giúp đời gì đó, Ôn lão bản à, ông chịu khó đến tìm Kim Lăng tông chủ của Lan Lăng kế bên đi nhé!    

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!