Câu 9:hoạt động? Phân tích cấu trúc của hoạt động?

12.7K 2 4

Câu 9: Kn, đặc điểm của hoạt động? Phân tích cấu trúc của hoạt động?

1)Kn:

(- Con ng sống là con ng hoạt động, k có hoạt động thì con ng k thể tồn tại. Trong qá trình hoạt động con ng tạo ra sphẩm VC và tinh tần để thỏa mãn nhu cầu của bản thân và của XH. Do vậy, hoạt động là fương thức tồn tại của con ng trong tự nhiên và trong XH.

- Hoạt động là qá trình con ng thực hiên các mqh jữa mình với TG bên ngoài (tự nhiên, XH) jữa bản thân và với ng khác. Trong qá trình đó, con ng bộc lộ tâm lý như năng lực, ý chí, mong muốn, tính cách ra bên ngoài.

[VD: trong qá trình lđ, đó chính là quá trình chuyển năg lực lđ và các phẩm chất tâm lý thành sp lđ. Trong quá trình giao tiếp, là qtrình chuyển năng lực giao tiếp và các phẩm chất, tâm lý thành mqh. ]

Song song với qá trình đó là quá trình chuyển đối tượng hoạt động (sp lđ, mqh v người khác) của mình vào TG nội tâm, tạo nên tâm lý, nhân cách của bản thân.

=> trong mqh jữa mình với TG bên ngoài, con người vừa thay đổi TG bên ngoài vừa thay đổi bản thân, nghĩa là vừa tạo nên sp lđ vừa tạo ra nhân cách.)

=>> Khái niệm: Hoạt động là mqh giữa chủ thể và khách thể, là fương thức tồn tại của con ng trong XH và MT xung quanh.

2) Đặc điểm của hoạt động:

a) Tính đối tượng:

Hoạt động bao h cũng là hoạt động có đối tượng, k bao h có hoạt động ko có đối tượng, hoạt động luôn nhằm tác động vào 1 cái j đó để thay đổi nó hoặc tiếp nhận nó chuyển vào đầu óc mình.

(VD:

- Hoạt động lđ là 1 quá trình lđ của con ng thông qua côg cụ lđ tác động vào đối tượng lđ để biến đối tượng lđ thành sp.

-Hoạt động học tập, nhằm vào những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo để tiếp nhận nó chuyển vào đầu óc mình biến thành sự hiểu biết tri thức của bản thân mình.)

b) Tính có chủ thể:

Hoạt động bao h cũng do chủ thể tiến hành

(VD:

- người lđ là chủ thể của hoạt động lđộng.

- gviên và học sinh là chủ thể của hoạt động dạy, học tập.)

Chủ thể có khi là 1 người, có khi là 1 số người, tính chủ thể trước hết bao hàm tính tích cực, đây là đặc điểm chung của sự sống và đến con người thì tính tích cực fát triển cao thành tính chủ động, say mê và đam mê. Ở trình độ này con người thực sự làm chủ bản thân.

c) Tính mục đích:

Hoạt động bao h cũng có mục đích nhất định là tạo ra sản fẩm, sp có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến người thỏa mãn nhu cầu của con người và XH. Tính mục đích(tính lợi ích) là qui luật điều khiển mọi hoạt động của con người.

(VD: học tập để thu nhận, tiếp thu những kiến thức.)

d) Tính gián tiếp:

Hoạt động bao h cũng vận hành theo nguyên tắc gián tiếp