#88. Đừng gọi anh là oppa

191 31 6

- Author: Christine Lunacress < @-crystalhearts >
- Tên fic: Đừng gọi anh là oppa.
- Designed by WLDi0503@AGLMCompany

« ver. 1

Link: https://sta

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Link: https://sta.sh/02688p4xstma

« ver. 2

Link: https://sta

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Link: https://sta.sh/0i7dswvpx5k

× Lưu ý;

- Nếu cậu không ưng ý có thể đổi lại. Sau 69 giờ kể từ khi trả request miễn đổi trả.

- Có 2 ver. để cậu lựa chọn. Một ver. blue và một ver. green.

- Nếu có thể, hãy follow cả designer đã design sản phẩm, để chúng tớ có thêm động lực design những request tiếp theo ;-;;

- Vui lòng credit WLDi0503@AGLMCompany nếu cậu sử dụng nó nhé <3

From AGLMC design team with love ;v;

[CLOSED] THE FOX'S WORKS | AGLMC - design team presents Đọc truyện này MIỄN PHÍ!