Kabanata 28

37.1K 1.2K 436
                         


Kabanata 28

Fault

"It's my fault... it's my fault..." paulit ulit na bulong ko habang humihikbi, naupo ako sa isang bench sa labas ng operationg room.

Halos kalahating minuto na kami rito, si Ten at ang iba pa maliban kay Devyll at Lander ay umalis para asikasuhin ang nangyaring iyon. Hindi ko na napagtuonan pa ng pansin iyon dahil sa pag-iyak ko.

Devyll sighed heavily, I felt his eyes on me.

"It is not, Cray." matiim niyang sambit. "It's not your fault, so please stop blaming yourself for what happened. Walang may gusto noon."

Nagbagsakan ang panibagong luha sa aking mga mata. Suminghap ako at napahikbi ng ilang ulit.

"If I didn't walk away, Spyder will not follow me!" I sobbed. "I'm so sorry, I'm so sorry..."

Ako lang naman ang may kasalanan talaga ng lahat, kung hindi ako nagpadala sa pagiging emosyonal ko ay hindi susunod si Spyder sa akin palabas ng village.

Nakita ko na ang van na iyon na nakapark malapit sa kabilang banda ng village. The village is so quiet and I didn't think of danger there. Hindi ko alam kung bakit biglang naroon si Spiel at mukhang nagmamadali rin.

I remember him saying that it was all set up. Pero naiisip ko na kahit set up ang lahat kung walang Spyder na sumunod sa akin ay hindi sila mapapahamak na dalawa.

I suddenly see Spyder's reaction when he saw Spiel, pakiramdam ko ay kapwa silang kabado para sa kanilang dalawa at gustuhin mang mailigtas ang isa't isa mula sa mga masasamang tao ay hindi na nagawa dahil nahuli sila roon na parang daga sa isang kulungan.

Damn it! My heart is crying so bad!

Nagpaalam ako kila Devyll na magbabanyo lang pero ang totoo ay lumabas ako ng ospital dahil sa hindi ko na talaga kayang matagalan pa roon, I want to be on Spyder's situation. I want to blame it all to me.

Rumami ngayon ang black in men ng mga Roscoe, lahat sila ay matikas na nakamasid sa bawat sulok at bawat tao na papasok sa naturang ospital.

Nurses looked scared of them, malaki ang ospital na ito at batid kong talagang sadyang gagala ang iilan sa kanila para lang masiguro ang kaligtasan ng dalawang nasa OR.

Naiwan si Devyll sa labas ng operating room para mag abang sa resulta ng operasyon kahit na meron namang mga bodyguards doon. Si Lander ay lumabas para bumili ng makakain ko raw.

I felt so numb, wala akong maramdaman. Sakit lang at pagsisisi ang ramdam ko sa oras na ito, huminga ako ng malalim nang matanaw ang red subaru ni Spiral na mabilis ring pumarada sa tapat ng mismong entrada ng ospital.

Napalunok ako, tears can't just stop falling. Padabog na bumaba siya roon, hindi ko gaanong makita ang ekspresyon ng mukha dahil masyadong madilim. Pinalibutan at sinalubong agad siya ng mga bodyguards para maprotektahan.

Nagsigawan ang mga reporters at nagkukumahog na magtanong tungkol sa nangyaring insidente, hinaharangan iyon ng mga guards ng ospital para hindi makalapit kay Spiral.

My heart is aching so bad while looking at his dark expression but I could clearly feel his pain. Magagalit siya sa akin kapag nalaman na ako ang dahilan ng lahat, kung bakit natambangan ang dalawang kapatid niya.

I wanted to run and tell him how I badly feel scared because of the incident but I guess I don't have any right to do that when it was all my fault.

Tahimik na umiyak ako habang pinagmamasdan siyang kausap ang bodyguard, wala siyang ibang pinansin kundi iyong lalaking si Borris na personal bodyguard ng unica hijang si Eliteia.

Isla Verde #3: Broken Sweet Heart Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon