ktqt-mucluc

480 0 0

1. ban chat va tinh tat yeu khach quan cua hoi nhap ktqt

2. cac loai hinh lien ket va hoi nhap kt

3. can can TTQT (kn, vtro, ngtac ghi chep, cac po phan)

4. Danh gia ngoai thuong viet nam

5. danh gia ODA, FDI cua VN va cac giai phap su dung hieu qua

6. dau tu quoc te (kn, nn,tdong)

7. gia nhap wto

8. Hoc thuyet trong thuong

9. khai niem , vai tro, dac trung cua lket ktqt

10. Kn- vai tro cua di chuyen lao dong

11. kn, cac bo phan va co cau nen kttg

12. ly thuyet co dien ve TMQT(addam va ricacdo)

13. ly thuyet loi the so sanh (h-o)

14. pb thue NK va han ngach NK

15. pb TMQT va DTQT

16. Pb tu do hoa Tm va bao ho mau dich

17. phan biet dau tu truc tiep- gian tiep

18. tac dong cua dau tu truc tiep- gian tiep

19. tac dong cua lien ket va hoi nhap ktqt

20. thi truong ngoai hoi (kn, cn, tvien, nghiep vu)

21. ti gia hoi doai ( kn, ploia,yeu to td, td of TGHD den KTQT)

22. TMQT kn, nd, cs tmq

23. to chuc AFTA

24. xu huong trong chinh sach TMQT

25. xu huong van dong cua kttg va tac dong den VN

kinh te quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!