ktqt 25

263 0 0

3a. xu huong van dong

*1. xu the phat trien mang tinh bung no cua cach mang khoa hoc va cong nghe (cuoi 19-dau 20)

- la nhung phat minh khoa hoc tao ra nhung su dot pha trong cac linh vuc : tin hoc sinh hoc, vu tru hoc, nang luong . deu truc tiep hinh thanh nen nguyen ly CN moi lam thay doi cach thuc san xuat

- khoi luong thong tin , so luong phat minh tang len nhanh chong

- khoang thoi gian tu nghien cuu den thiet ke , ung dung thu nghiem vao thuc te duoc rut ngan

- pham vi hoat dong cua cuoc CM KHCN ngay cang duoc mo rong

*2. xu huong quoc te hoa doi song kinh te the gioi dien ra voi quy mo ngay cang lon, voi toc do ngay cang cao.

- qua trinh quoc te hoa nen kinh te the gioi dien ra voi toc do ngay cang cao , quy mo ngay cang lon trong tat ca cac linh vuc san xuat , thuong mai, tai chinh, dau tu , GDDT

- vai tro ngay cang lon cua hoat dong tai chinh - tien te ; su gia tang cua mau dich quoc te nhanh hon nhieu toc do tang truong kinh te; viec gia tang lan song sat nhap cac cong ty xuyen quoc gia ; vai tro ngay cang quan trong cua tri thuc va su phat trien loai hinh kinh te tri thuc

- qua trinh quoc te hoa doi song kinh te tren pham vi toan cau la 1 xu huong khach quan

- qua trinh quoc te hoa dien ra tren pham vi cac khu vuc => hinh thanh nen cac lien ket ngay cang nhieu

- tang tinh lien he phu thuoc lan nhau ve mat kinh te giua cac quoc gia

- tang tinh hieu qua cua viec su dung cac nguon luc trong quy mo toan cau

- tang kha nang hop tac va canh tranh quoc te

han che:

- gia tang cac rui ro kinh te dac biet la cac cuoc khung hoang tai chinh tien te co quy mo toan cau

- tinh trang that nghiep ngay cang gia tang , phan hoa giau ngheo giua cac quoc gia

- gay mau thuan kinh te voi chinh tri xa hoi (lam suy giam tinh doc lap va chu quyen quoc gia , gay nen su phu thuoc qua muc vao cac trung tam kinh te lon nhu my, EU, nhat..., phuong hai den su phat trien van hoa dan toc)

 van de dat ra cho moi quoc gia la phai co chinh sach kinh te phu hop sao cho khai thac toi da nhung loi the so sanh trong nuoc va the gioi

*3. xu the chuyen tu trang thai luong cuc sang da cuc , doi dau sang doi thoai tu biet lap sang hop tac hinh thanh nhieu trung tam kinh te, viec xuat hien cac an te mang tinh chat toan cau cang tang cuong vai tro cua cac to chuc kinh te quoc te, xuat hien nhieu phuong thuc hop tac kinh te moi dau tu chuyn giao cong nge o nhieu linh vuc khac.

Mau thuan giua cac cuong quoc va cac tap doan xuyen quoc gia ngay cang gay gat

*4. ngoai 3 xu the tren phai ke den xu the thu 4: xu the phat trien vong cung chau a- thai binh duong .

- cac quoc gia nay co nen kinh te nang dong, nhip do phat trien cao lien tuc trong nhieu nam dang lam cho trung tam cua nen kinh te the gioi dich chuyen gve khu vuc nay

- khu vuc nay gom 49 nuoc , khoang 2 ty dan chiem 40% GNP cua toan the gioi , tai nguyen phong phu . van hoa da dang .( My , nhat, uc, TQ, an do ...)

* ngoai cac xu the tren con co : xu the : mem hoa" co cau kte, hinh thanh cac lien ket tieu khu vuc , phat huy cac nhan to truyen thong - xa hoi- van hoa, phuc hoi kinh te, canh tranh KHKT...

3b. Tac dong cua cac xu huong den Viet Nam

Tu nam 1986, VN da thuc hien csach mo cua nen kinh te ra the gioi ben ngoai de phu hop voi xu the phat trien cua kinh te the gioi. Day la tat yeu khach quan, laf yeu cau cap bach doi voi du nghiep xay dung va phat trien kinh te dat nuoc. Cac csach cu the:

+ Ve csach ngoai thuong: tu do hoa trong viec XK va noi long NK tao dieu kien hang hoa VN tiep can voi thi truong the gioi, tiep thu cong nghe moi de ap dung trong san xuat.

+ Ve csach thu hut dau tu nuoc ngoai: kien toan he thong phap luat va luat dau tu nuoc ngoai cho phu hop voi tinh hinh va hap dan hon doi voi cac nha dau tu nuoc ngoai. Tao nen moi truong phap ly thuan loi, binh dang cho cac nha dau tu nuoc ngoai dong thoi bao ve loi ich cua dat nuoc, phu hop thong le quoc te.

+ Ve tchinh tien te: ap dung csach ty gia hoi doai linh hoat ( +- 10%), chu y den ty gia hoi doai tren thi truong de co su quan ly dieu tiet kip thoi dam bao cho dong noi te ko len gia or mat gia qua muc, han che anh huong cua khung hoang tchinh tien te den kinh te VN

kinh te quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!