ktqt 20

816 0 0

II, Thi truong ngoai hoi

*khai niem: Thi truong ngoai hoi: la thi truong tien te quoc te dien ra cac hoat dong giao dich cac ngoai te va cac phuong tien thanh toan co gia tri nhu ngoai te.

Cac giao dich thuc hien tren thi truong hoi se quyet dinh cac muc ti gia theo do cac dong tien dc trao doi voi nhau va tu do tac dong toi chi phi of cac giao dich mua ban hang hoa va tai san

*Cac chuc nang co ban cua thi truong ngoai hoi

-Thi thuong ngoai hoi la co che huu hieu dap ung nhu cau mua ban, trao doi ngoai te nham phuc vu cho chu chuyen, thanh toan trong cac linh vuc dau tu, thuong mai va phi thuong mai quoc te

-Thi truong ngoai hoi la cong cu de NHTW co the thuc hien chinh sach tien te nham dieu khien nen kte theo muc tieu chinh phu. Chang han neu chinh phu muon khuyen khich XK va han che NK nham qua chi truong ngoai hoi bang cach ma ngoai te vao

- Thi truong ngoai hoi co chuc nang tin dung. tin dung la su can thiet thuong xuyen khi H dc qua canh va cho phep nguoi mua co time ban lai hang hoa va thanh toan cho nha xuat khau

- Ngoai ra thi truong ngoai hoi con co chuc nang cung cap cac cong cu cho cac nha kinh doanh ngien cuu de phong ngua rui ro hoi doaI trong trao doi ngoai te

*Cac thanh vien tham gia thi truong ngoai hoi:

-Cac ngan hang:la chu the chinh tham gia vao thi truong ngoai hoi, vai tro cua no chiem den 99%

• cac NHTW:+to chuc kiem soat dieu hanh on dinh hoat dong cua thi truong ngoai hoi=> tac dong den viec thay doi ti gia hoi doai

+ khoi luong giao dich cua ngan hang tw tuy ko lon nhu ngan hang thuong mai nhunc tac dong cua giao dich nay la rat lon

• cac NHTM va cac ngan hang dau tu: + cung cap dich vu cho khach hang( mua ho ban ho)

+kinh doanh ngoai hoi cho chinh minh

+ giao dich truc tiep giua NH-KH, giua NH-NH hay thong qua moi gioi

-Cac nha moI gioi: la cac chu the trung gian trong cac giao dich ngoai hoi

-Cac cong ti xuyen quocgia va cac doanh nghiep

-Cac ca nhan bao gom cac cong dan tng va ngoai nuoc co nhu cau buon ban ngoai te

*cac nghiep vu kinh doanh ngoai hoi:

1. nghiep vu giao dich ngoai hoi giao ngay:la nghiep vu dau tien , co so trong kinh doanh ngoai hoi

• kn:nghiep vu mua ban cac dong tien khac nhau co tren thi truong ngoai hoi ,cac ben tien hanh thanh toan ngay sau khi co thoa thuan

• dac diem:

- ti gia duoc xac dinh theo quy luat cung cau tren thi truong lien ngan hang

- thi truong giao ngay la thi truong soi dong, khoi luong tien giao dich lon , toc do giao dich nhanh nhat,

- no duoc coi la thi truong lien ngan hang do doanh so giao dich tren thi truong lien ngan hang la chu yeu

- trong kinh doan ngoai hoi, chenh lech ti gia mua va ban rat hep < 0,1%

- ti gia hoi doai luon bien dong, phan anh thay doi cua thi truong,

- thi truong thanh khoan cao

- thi truong co hai cap: lien ngan hang truc tiep va lien ngan hang gian tiep

2.nghiep vu kinh doanh chenh lech ti gia:la nghiep vu dua vao muc chen lech ti gia giua cac thi truong ngoai hoi de thu loi nhuan thong qua hoat dong mua va ban