For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

ktqt 16

293 0 0

Phan biet tu do hoa thuong mai va bao ho mau dich

1: dinh nghia

- Tu do hoa thuong mai la mot trong 2 xu huong co ban cua chinh sach tmqt, trong do,nha nuoc ap dung cac bien phap can thiet de tung buoc giam thieu nhung tro ngai trong hang rao thue quan va hang rao phi thue quan trog quan he mau dich quoc te , nham tao dieu kien ngay cang thuan loi hon cho viec phat trien cac hoat dong thuong mai quoc te va be rong lan be sau

- Bao ho mau dich cung la mot xu huong co ban trong chinh sach thuong mai quoc te trong do nha nuoc ap dung cac bien phap de tang cuong hang rao thue quan va phi thue quan trong quan he mau dich quoc te

2: giong nhau

- Deu la nhung chinh sach thuong mai quoc te

- Deu nham thuc hien muc tieu cua chinh phu cac nuoc

3: khac nhau

A:tu do hoa thuong mai:

- Nha nuoc ap dung cac bien phap can thiet de tung buoc giam thieu nhung tro ngai trong hang rao thue quan va hang rao phi thue quan trong quan he mau dich quoc te

- Nham tao dieu kien ngay cang thuan loi cho viec phat trien cac hoat dong tmqt ca be rong lan be sau

- Tang cuong xuat khau, noi long nhap khau,mo cua thi truong noi dia, vuon rong rat thi truong quoc te

B:bao ho mau dich

- Nha nuoc ap dung cac bien phap de tang cuong hang rao thue quan va phi thue quan trong quan he mau dich quoc te

- Bao ve thi truong noi dia truoc su xam nhap hang hoa nuoc ngoai dong thoi cung tao ra nguon thu cho ngan sach thong qua nhue nhap khau

- Viec han che nhap khau, dong cua thi truong noi dia dong thoi se tao ra tro ngai cho hang hoa noi dia vuon ra thi truong nuoc ngoai

kinh te quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!