For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

ktqt 07

144 0 0

II. Gia nhap WTO

Co hoi khi tham qua wto: Tao moi truong dau tu va tang cuong moi quan he thuong mai cua Viet Nam voi cac doi tac khac.

1. Viec gia nhap WTO se tao dieu kien cho khoa hoc cong nghe moi nhat tham nhap vao VN va ket hop voi nguon lao dong doi dao va cham chi cua VN lam cho nang suat lao dong tang len, tu do tao dong luc manh me cho phat trien kinh te va xoa doi giam ngheo o VN.

2. Da so cac cam ket da phuong trong dam phan gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) la phu hop voi luat phap va duong loi doi moi cua Viet Nam nen se khong gay ra bien dong lon.

3. Thi truong xuat khau se duoc mo rong, kim ngach xuat khau se tang

4. Dau tu trong nuoc va nuoc ngoai nhieu kha nang se tang len va tang nhanh, qua do tao ra nang luc san xuat va nang luc xuat khau moi.

5. DN VN co co hoi tiep can thi truong the gioi khi thue quan duoc ha thap, cac han che dinh luong duoc bai bo. Ve lau dai, VN se co vi the binh dang, khong con bi chen ep trong thuong mai.

6. Gia nhap WTO la mo duong cho cac nguon von dau tu vao Viet Nam. Khoa hoc, ky thuat, cong nghe va ca nguon nhan luc deu co co hoi giao luu tham gia vao su phan cong lao dong toan cau.

7. WTO da mo ra co hoi mot cach toan dien ve thi truong hang hoa, thi truong dich vu, thi truong von va thi truong lao dong

Thach thuc

1. Nang luc canh tranh cua nen kinh te Viet Nam con thap, loi the canh tranh chu yeu trong cac linh vuc tao ra gia tri gia tang thap.

2. Cac doanh nghiep trong nuoc chiu su canh tranh gay gat voi cac doanh nghiep nuoc ngoai khi bo hang rao thue quan.

3. Tinh huong co the dien ra kho khan o trong linh vuc nong nghiep boi VN kho co the ap dung ngay cac tien bo khoa hoc moi trong mot thoi gian ngan.

4. Trong linh vuc ngan hang, bao hiem hay la buu chinh vien thong, su canh tranh cung se dien ra rat khoc liet boi co rat nhieu cong ty nuoc ngoai co tiem luc cuc manh muon tham gia vao nhung linh vuc nay.

5. Luc luong lao dong cung se phai chiu tac dong nhat dinh do trong mot so linh vuc se co hang loat doanh nghiep gap kho khan hoac tham chi phai giai the hoac bi pha san do phai doi mat voi su canh tranh tang len.

6. Viet Nam cung phai doi mat voi viec thuc thi quyen so huu tri tue

7. Nhung nganh phai chiu suc ep nhieu nhat se la kinh doanh chung khoan, ngan hang, dich vu, nong nghiep, thep, oto,...

8. cac cuoc cai cach co kha nang lam sut giam thu nhap ho nong dan, khoet sau ho ngan cach thu nhap giua nong thon - thanh thi, va co kha nang lam tang ty le ngheo doi dang tren da giam

9. cac cuoc cai cach co kha nang lam sut giam thu nhap ho nong dan, khoet sau ho ngan cach thu nhap giua nong thon - thanh thi, va co kha nang lam tang ty le ngheo doi dang tren da giam

10. Doi mat voi van de sat nhap, pha san, nhat la cac doanh nghiep vua va nho, co kha nang canh tranh thap.

11. Voi cac doanh nghiep vua va nho con yeu ve nguon von, nhan luc, ky nang tiep can thong tin, ky nang kinh doanh trong moi truong toan cau. Trong khi cac doanh nghiep lon thieu kinh nghiem, nguon von con qua nho be neu so voi cac tap doan cua the gioi,

Giai phap vuot qua

Cu the, chuong trinh cua Chinh phu da de ra 12 nhom nhiem vu chu yeu can duoc trien khai thuc hien la:

1. Tuyen truyen va pho bien thong tin ve WTO;

2. Cong tac xay dung phap luat, the che;

3. Xay dung va phat trien dong bo cac yeu to kinh te thi truong;

4. Doi moi va nang cao hieu qua dau tu;

5. Nang cao nang luc canh tranh;

6. Cai cach hanh chinh, nang cao hieu qua hoat dong doi ngoai va hoi nhap kinh te quoc te;

7. Giao duc - dao tao va phat trien nguon nhan luc;

8. Hien dai hoa nong nghiep va phat trien nong thon;

9. Thuc hien chinh sach an sinh xa hoi;

10. Bao ve moi truong va phat trien ben vung;

11. Bao ve va phat huy gia tri van hoa dan toc;

12. Bao dam an ninh, quoc phong.

kinh te quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!