ktqt 06

147 0 0

* Dau tu quoc te la mot hinh thuc di chuyen quoc te ve von trong do von dc di chuyen tu quoc gia nay sang quoc gia khac de thuc hien 1 or 1 so hd dautu nham dem lai loi ich cho cac ben tham gia.

Muc dich cua hoat dong dau tu la sinh loi, tinh chat qte cua hd dtu dc the hien o su khac nhau ve quoc tich cac ben tham gia.

* Nnhan :

- do su mat can doi va cac yeu to sx giua cac qgia nen co su chenh lech ve gia cac cac yeu to, dtu qte dc thuc hien nham dat dc loi ich tu su chenh lech do

- do su gap go ve loi ich cua cac ben tham gia : ben co von dtu can tim noi dtu co loi, khuyech truong thi truong, uy tin, tang cuyong vi the va mo rong kd. Ben nhan dtu thi thieu von, thieu kthuat cung nhu kinh nghiem qly hien daide khai thac cac nguon tnguyen va tao viec lam cho nguoi ld.

- Trong nhieu truong hop, dtu qte nham gquyet cac nvu dac biet nhu xay dung cac cong trinh co quy mo vuot pham vi bien gioi quoc gia, doi hoi phai co su phoi hop cua nhieu quoc gia.

* tac dong

Voi nuoc chu dtu

- Tich cuc :

+ khac phuc xu huong giam sut LN trong nuoc, thu dc LN cao hon cho chu dtu

+ la bphap de vuot qua hang rao bao ho mau dich, mo rong thi truong, tan dung triet de cac uu dai cua nc nhan dtu

+ khuyech truogn sp, tao danh tieng, uy tin va tang cuong vi the tren thi truong tgioi

+ khac thac dc nguon yeu to dau vao sx voi chi phi thap

- Tieu cuc :

+ neu chien luoc, Csach ko phu hop thi cac nha KD ko muon kd trong nc ma chi ra nc ngoai kd do do qgi co nguy co tut hau.

+ Giam viec dau tu o nuoc chu dau tu

+ co the xay ra hien tuong chay mau chat xam trong qtrinh chuyen giao cnghe

+ chu dtu co the gap ruiro neu ko hieu ro moi truong dtu...

Voi nc tiep nhan dtu :

- Tich cuc :

+ Gop phan gquyet kho khan do thieu von

+ Tao viec lam, tang thu nhap cho ld trong nuoc

+ hoc tap knghiem qly, tac phong lam viec tien tien, tiep nhan cnghe hien dai tu nc chu dtu

+ tao dk de khai thac nguon TNTN trong nc co hieu qua

+ xay dung cac khu CN, Khu Cnghe cao

+ gop phan khac phuc nhung kho khan do thien tai, gqueyt cac ved XH

- Tieu cuc :

+ co the dan den tinh trang khai thac TNTN qua muc gay o nhiem moi truong

+ Gay ra su phan hoa, tang khoang cach phat trien giua cac vung, cac tang lop dan cu

+ co the lam tang cac te nan XH

+ co the bi anh huong or le thuoc vao nhugnyeu cau cua nc chu dtu

kinh te quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!