ktqt 04

235 0 0

Danh ja khai quat ngoai thuong VN trong nhung nam dau doi moi

1) Uu diem

-Toc do tang trg ngoai thuong VN kha cao qua cac nam (trung binh tren 20%/nam va cao hon toc do tang trg cac nen SX xa hoi (cao hon 2-3 lan). Dieu do lam cho quy mo cua kim ngach X-NK cung tang len nhanh chong:nam 98 kim ngach xk cua viet nam lan dau tien dat 1ti USD, den nam 2000 chi tieu nay la 14ti, 2005 la 32,2ti, 2006 la 36ti,toc do cao nhu tren la nho co chinh sach mo cua cua dang va nha nuoc trong nhung nam qua

-Thi trg hoat dong ngoai thuong VN ngay cang mo rong va chuyen tu don thi trg sang da thi trg:truoc 86 thi thi truong cua viet nam chu yeu la cac nuoc dong au, lien xo, chiem 80% kim ngach, tu 87, voi chu truong doi moi nha nuoc da da Phuong hoa quan he ban hang, da dang hoa san pham,hien nay viet nam co quan he voi 165 quoc gia , ki hiep dinh thuong mai song Phuong voi 72 quoc gia,thanh vien cua wto....

-Tung bc xd dc mat hang co quy mo lon nhu gao, det may, giay dep... dc thi trg the joi chap nhan.viec khai thac cac mat hang tren cho phep chung ta khai thac loi the so sanh cua kinh te viet nam trong phan cong lao dong quoc te

- Nen ngoai thuong VN chuyen dan tu co che KHH tap trung quan lieu bao cap sang co che hach toan kinh doanh, phat huy quyen lam chu of doanh nghiep.chuyen tu vay no de nhap khau sang xuat khau , nang cao dan hieu qua kinhte cua ngoai thuong

-Chinh sach of VN dc doi moi manh me theo hg tu do hoa TM va dau tu, giam thieu muc do can thiep cua nha nuoc vao linh vuc buon ban quoc te,dam phan gia nhap vao cac to chuc khu vuc va toan cau, da gop phan thuc day ngoai thuong

2)Nhuoc diem

-Quy mo X-NK con nho, can can thanh toan tham hut, con tinhtrang nhap sieu

-Co cau mat hang con lac hau,chat lg thap,suc canh tranh yeu( gan 40% kim ngach xuat khau la nong, lam , thuy san,30% la khoang san, 20% la gia cong,)ti le cho thay hang xk viet nam la hang co ham luong khoa hoc va cn thap, chiu nhieu thiet thoi trong buon ban quoc te

-Thi trg NT VN con yeu,co nhieu bap benh.chu yeu la thi truong khu vuc va thi truong qua trung gian,thieu cac hop dong lon va dai han

-Cong tac quan ly hoat dong X_NK con thieu dong bo va nhat quan, khi thi cung nhac, thu tuc ruom ra, khi thi buong long, de dai. Cac doanh nghiep con chua du chu tin doi voi khach hang nuoc ngoai, trinh do nghiep vu ngoai thuong con yeu kem

-Nhap khau lang phi kem hieu qua, nhieu khi nhap phai cac thiet bi da lac hau

-trinh do nghiep vu ngoai thuong noi chung con yeu

- Co tinh trang tranh mu atrong nuoc, trang ban o nuoc ngoai

-Tinh trang buon lau,jan lan TM dang la van de 'quoc nan" can som dc jai quyet co hieu qua

-Co che,chinh sach dang boc lo nhung bat cap, doi hoi phai tiep thao go, vi du cac van ban huong dan con thieu,ko kip thoi, chi dao thuc hien con chung chung.. dieu do gay can tro, thiet hai ko nho cho nha nuoc va cac doanh nghiep trong va ngoai nuoc

kinh te quoc teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!