The Girl At The Bus

5.7K 187 69

Sa Hindi inaasang pagkakataon may darating na tatatak sa buhay mo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sa Hindi inaasang pagkakataon may darating na tatatak sa buhay mo. Naisin mo man, akuin ito kung hindi naman para sayo. Hindi magiging sayo.


MONDAY

Rush hour at heto si Edward nakikipagsiksikan sa mga tao sa isang iskinita sa Baclaran. Pansinin siya ng mga tao lalo ng mga kababaihan sapagkat tisoy siya. He is half German sa side ng father niya at Filipino sa side  naman ng mother niya. Mainit kaya kahit medyo madilim na ng mga oras na iyon ay kitang-kita ang pamumula ng pisnge niya.
Kailangan niya makatawid sa kabilang kalsada kung saan merun mga colurum ng mga bus byaheng Tanza,Naic at Tarnate. Yun kasi ang pinaka mabilis na byahe papunta sa nabiling bahay ng ate niya sa Naic. Nakiusap sa kanya si Ate Laura na kung maaari siya muna ang tumao sa bahay nito sa loob ng limang araw dahil pupunta ito sa Palawan para isang trip ng mga NGO sa isang tagong orphanage. Ang pamilya nila ay isang pilantropo, pinanganak man sila nag may kaya sa buhay pero pinatili ng kanilang mga magulang ang pagiging low profile at maging matulungin sa kapwa lalo na sa na ngangailangan. Yan ang purpose na kinalakihan nilang magkapatid.

"Tanza... Naic... Tarnate... lalakad na!" sigaw ng kondoktor.

Dali-dali siyang sumakay sa papaalis ng bus. Buti na lang at kunti pa lang ang mga tao kaya nakakuha siya ng mauupuan sa bandang gitna. Alam niyang hindi pa ito aalis dahil hindi pa puno ang bus o tamang sabihin hindi pa sisikan na parang sardinas . Sanay na siya sa ganun sistema nung bata pa siya naitanong na ito sa kanyang mommy Cathy bakit ganoon? ang paliwanag sa kanya ay sinusulit lang daw ng driver ang byahe dahil malayo. Buti nga ngayon may Cavitex ang kalaban na lang nila ang matingding traffic papasok ng express way.

Sinuksuk niya sa tenga ang headphone niya at inayos ang sarili para maging komportable  kung sakaling makatulog man siya byahe. Namg biglang may nakakuha ng atensyon niya.

Isang babae matangkad at balingkitnitan ang katawan. Morena ito at nakasuot ng office uniform. kapansin-pansin ito dahil sa taas nito at para sa kanya alanganin ito na nakatayo dahil wala ng available na upuan para dito. Nais niya sana i-offer ang upuan niya kaya lang napakalayo nito sa kanya at sigurado siya kapag tumayo siya ibang tao ang makikinabang sa upuan puro maton pa naman ang malapit sa kanya.

Naramdaman niyang umaardar na ang bus. At nais na niyang matulog pero ang diwa at tingin niya ay nasa babaeng matangkad. Napansin niyang napatingin ito sa kanya at ngumiti. Gaganti rin sana siya ng ngiti subalit muling bumaling ito sa hawak hawak nitong tablet.

"Ano ka ba naman Edward baka akala mo lang ikaw ang nginingitian niya yun pala busy siya sa kausap sa tablet kaya ngumingiti ito!" sabi ng utak niyang mukang dissapointed sa naisip.

MayWard Short StoriesRead this story for FREE!