8. Phân biệt ls vs tỷ suất lợi tức

6.5K 10 2

Câu 8: Phân biệt lãi suất và tỷ suất lợi tức. Cho VD và rút ra nhận xét (bổ sung)

-          Lãi suất là tỷ lệ phần trăm của số tiền lãi trên số tiền vốn

-          Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ phần trăm của số tiền thu nhập trên số tiền vốn

Lãi suất và tỉ suất lợi tức đều tính bằng đơn vị %

Lãi suất thường gắn với các khoản vay, là % tính trên nợ gốc mà bên vay phải trả cho bên cho vay
Tỷ suất lợi tức gắn với các khoản đầu tư, đó là phần sinh lợi có được trên việc đầu tư cổ phiếu tính bằng % trên 1 đơn vị vốn bỏ ra


8. Phân biệt ls vs tỷ suất lợi tứcRead this story for FREE!