Cách xây dựng dòng tiền dự án để tính NPV

24.6K 2 0

Phương pháp xác định dòng tiền:

B1: Xác định các khoản thu hàng năm

- Giá trị bán ra của sản phẩm chính, sản phẩm phụ, dịch vụ công cộng ra bên ngoài.

- Giá trị bán ra của phế liệu, phế phẩm (nếu có)

- Trợ cấp (nếu có)

B2: Xác định các khoản chi hàng năm

- Chi phí sản xuất(nguyên vật liệu, nhân công)

- Chi phí tiêu thụ sản phẩm(chi phí nguyên liệu làm bao bì, chi phí nhân công bán hàng)

- chi phí quản lý

- chi phí khấu hao

- Chi phí trả lãi vốn vay

- chi phí khác

- các loại thuế

B3: Xác định hiệu số thu chi hàng năm: 2 phương pháp:

+ Trực tiếp: thu năm t - chi năm t (bỏ chi phí khấu hao, chi phí trả lãi)

+ Gián tiếp: Lợi nhuận ròng + chi phí khấu hao+ chi phí trả lãi vốn vay.

B4: Xác định tỉ suất chiết khấu i do chủ đầu tư định đoạt xuất phát từ lãi suất ở đồng vốn trên thị trường vốn và ý đồ kinh doanh của mình

B5: Tìm hệ số chiết khấu tương ứng với tỷ suất chiết khấu

B6: Tính giá trị hiện tại của hiệu số thu chi hàng năm=giá trị danh nghĩa của hiệu số thu chi nhân hệ số chiết khấu tương ứng năm đó

B7: Cộng tất cả các giá trị hiện tại của hiệu số thu chi hàng năm=> NPV

Vai trò: Nếu xác định được dòng tiền hàng năm sẽ tính được giá trị hiện tại ròng NPV của dự án

Nếu NPV>=0 dự án được chấp nhận và ngược lại

Cách xây dựng dòng tiền dự án để tính NPVĐọc truyện này MIỄN PHÍ!