Tích lũy, tích tuh, tập trung TB

10.9K 1 0

Tích lũy tư bản là gì? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến quy

mô tích lũy tư bản? Thế nào là tích tụ, tập trung TB?

1. Tích lũy tư bản và nhân tố ảnh hưởng đến quy mô của tích

lũy.

- Tích lũy tư bản là biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản

để mở rộng sản xuất, tăng thêm quy mô bóc lột.

Tích lũy tư bản là tất yếu khách quan do quy luật kinh tế cơ

bản, quy luật giá trị và cạnh tranh... của phương thức sản xuất tư

bản chủ nghĩa quy định. Nguồn gốc duy nhất của tư bản tích lũy

là giá trị thặng dư; thực chất của tích lũy tư bản là biến một phần

giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất.

- Quy mô tích lũy phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư và

tỷ lệ phân chia giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm và thu

nhập (bộ phận giá trị thặng dư nhà tư bản tiêu dùng cho cá nhân).

Nếu tỷ lệ phân chia không thay đổi, thì quy mô tích lũy phụ thuộc

vào các nhân tố làm tăng khối lượng giá trị thặng dư như:

+ Tăng cường bóc lột sức lao động. Nhân tố này biểu hiện ở chỗ

cắt xén tiền công, tăng cường độ lao động đối với công nhân làm

thuê.

+ Tăng năng suất lao động xã hội. Đây là đòn bẩy kinh tế mạnh

mẽ và có tác dụng thiết thực đối với tích lũy.

+ Sự chênh lệch ngày càng lớn giữa tư bản sử dụng (tức giá trị

máy móc, thiết bị được sử dụng) và tư bản tiêu dùng (tức giá trị

tiêu hao của máy móc, thiết bị đó qua mỗi chu kỳ sản xuất).

+ Quy mô tư bản ứng trước. Quy mô tư bản ứng trước càng lớn,

càng có điều kiện phát triển nhanh, do đó tích lũy ngày càng

nhiều.

2. Tích tụ tư bản.

Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô tư bản cá biệt bằng cách

tư bản hóa một phần giá trị thặng dư. Tích tụ tư bản là kết quả

trực tiếp của tích lũy tư bản. Chẳng hạn, một tư bản 1.000 đôla

cộng thêm 100 đôla giá trị thặng dư tư bản hóa thành một tư bản

lớn hơn là 1.100 đôla.

Tích tụ tư bản là một tất yếu. Trước hết đó là do yêu cầu của

quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản, của cạnh tranh và

của tiến bộ kỹ thuật. Đồng thời trình độ bóc lột và khối lượng giá