20 can,kiem,liem chinh,ch cong vo tu

2.3K 0 0

****)TTHCM ve Can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu.

Can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu la nhung khai niem dao duc cu, duoc Ho Chi Minh tiep thu, chon loc, dua vao nhung yeu cau va noi dung moi. Nguoi chi ra rang: phong kien neu ra can, kiem, liem, chinh nhung khong thuc hien; ngay nay, ta de ra can, kiem, liem, chinh cho can bo thuc hien lam guong cho nhan dan theo de loi cho nuoc, cho dan. Can, kiem, liem, chinh, chi cong vo tu la mot bieu hien sinh dong cua pham chat "trung voi nuoc hieu voi dan".

Can tuc la sieng nang, cham chi, co gang, deo dai. Kiem la tiet kiem vat tu, tien

bac, cua cai, thoi gian, khong xa xi, khong hoang phi. Liem la trong sach, khong tham

lam tien cua, dia vi, danh tieng. Chinh la khong ta, la thang than, dung dan. Cac duc

tinh do co moi quan he chat che voi nhau. Can ma khong kiem giong nhu mot chiec

thung khong day. Kiem ma khong can th lay g ma kiem. Can, kiem, liem la goc re cua

chinh. Nhung mot cay can co goc re, lai can co canh, la, hoa, qua moi la hoan chinh.

Can, kiem, liem, chinh can thiet doi voi tat ca moi nguoi. Ho Chi Minh viet:

"Troi co bon mua: Xuan, Ha, Thu, Dong

Dat co bon phuong: Dong, Tay, Nam, Bac

Nguoi co bon duc: Can, Kiem, Liem, Chinh

Thieu mot mua, th khong thanh troi

Thieu mot phuong, th khong thanh dat.

Thieu mot duc, th khong thanh nguoi"

Can, kiem, liem, chinh cang can thiet doi voi can bo, dang vien. Boi v, neu can bo, dang vien mac sai lam, khuyet diem th se anh huong den nhiem vu chung cua cach mang, anh huong den uy tin cua Dang. Mat khac, nhung nguoi trong cac cong so deu co nhieu hoac it quyen hanh. Neu khong giu dung can, kiem, liem, chinh th de tro nen hu bai, bien thanh sau mot cua dan.

Can, kiem, liem, chinh c#n la thuoc do su giau co ve vat chat, vung manh ve tinh

than, su van minh tien bo cua mot dan toc. Can, kiem, liem, chinh la nen tang cua doi

song moi, nen tang cua thi dua yeu nuoc; la cai can de lam viec, lam nguoi, lam can bo,

de phung su Doan the, phung su giai cap va nhan dan, phung su To quoc va nhan loai.

Chi cong vo tu la khong nghi den mnh truoc, chi biet v Dang, v To quoc, v dong

bao; la dat loi ich cua cach mang, cua nhan dan len tren het, truoc het. Thuc hanh chi

cong vo tu cung co nghia la phai kien quyet quet sach chu nghia ca nhan, nang cao dao

duc cach mang.

Theo Ho Chi Minh, chu nghia ca nhan la chi muon "moi nguoi vi minh" makhong biet"minhvimoinguoi'"

Tuy nhien, can co nhan thuc dung dan dau la chu nghia ca nhan, dau la loi ich ca nhan

**)Y nghia: Nhung loi noi cua 7...Ö‚ ×

T

«

S

b

¬

ø

ú

J ž è ‚„&Îv"f

¸¼6œíß×ÍÃ׹ׯץ›'„'¹w›¹›¹'×›'ÛÃ×›×ù,h