For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

21 xay dung dao duc moi

1.8K 1 0

nguyen tac xay dung dao duc moi

. Nhung nguyen tac xay dung dao duc moi

Noi toi tu tuong Ho Chi Minh ve dao duc phai chu y toi con duong va phuong phap hinh thanh dao duc moi, dao duc cach mang. Dac diem va quy luat hinh thanh tu tuong dao duc Ho Chi Minh cho thay mot so nguyen tac co ban xay dung dao duc moi sau day:

a) Noi di doi voi lam, phai neu guong ve dao duc

Ho Chi Minh la mot tam guong sang tuyet voi ve noi di doi voi lam. Nguoi quan tam dac biet, hang dau toi van de dao duc. Ngay trong qua trinh chuan bi thanh lap Dang Cong san, ban ve tu cach mot nguoi cach menh, Ho Chi Minh da chi ro "noi thi phai lam. Tai sao noi phai di doi voi lam, phai neu guong ve dao duc? Dao duc cach mang la dao duc luon duoc nhan thuc va giai quyet tren lap truong cua giai cap cong nhan, phuc vu loi ich cua cach mang. Noi di doi voi lam con nham chong thoi dao duc gia. hien tuong noi khong di doi voi lam se dan toi nguy co lam mat long tin cua dan doi voi Dang va che do moi

Noi theo tam guong cua Lenin, Ho Chi Minh cung dao tao cac the he cach mang nguoi Viet Nam khong chi bang ly luan cach mang, ma bang chinh tam guong dao duc cao ca.Theo Ho Chi Minh hon bat ky mot linh vuc nao khac, trong linh vuc dao duc dac biet phai chu trong "dao lam guong". Giai doan cach mang nao cung can co nhieu tam guong. Xay dung dao duc moi, neu guong dao duc phai rat chu trong tinh chat pho bien, rong khap, vung chac cua toan xa hoi va nhung hat nhan "nguoi tot, viec tot" tieu bieu.

b) Xay di doi voi chong, phai tao thanh phong trao quan chung rong rai

-Lam cach mang la qua trinh ket hop chat che giua xay va chong. Xay dung dao duc moi lai cang phai quan tam dieu nay. Boi vi trong Dang va moi con nguoi, vi nhung ly do khac nhau, nen khong phai "nguoi nguoi deu tot, viec viec deu hay". "Moi con nguoi deu co cai thien va ac o trong long. Ta phai biet lam cho phan tot o trong moi con nguoi nay no nhu hoa mua xuan va phan xau bi mat dan di, do la thai do cua nguoi cach mang".

- Mat khac, con duong tien len chu nghia xa hoi la cuoc dau tranh lau dai, gian kho, cuoc chien dau khong lo. Trong cuoc chien dau do, co nhieu ke dich nhung thuong co ba loai: chu nghia tu ban va bon de quoc la ke dich rat nguy hiem; thoi quen va truyen thong lac hau cung la ke dich to, no ngam ngam ngan tro cach mang tien bo; loai dich thu ba la chu nghia ca nhan, tu tuong tieu tu san con an nap trong minh moi nguoi chung ta; no cho dip - hoac dip that bai, hoac dip thang loi - de ngoc dau day; no la ban dong minh cua hai ke dich kia

- Doi voi tung nguoi, Ho Chi Minh yeu cau truoc het phai danh thang long ta la ke thu trong minh, khong hieu danh, khong kieu ngao, it long tham muon ve vat chat, vi cong vong tu... Chong va xu ly nghiem la nham xay, di lien voi xay va muon xay thi phai chong. Muc dich cuoi cung la xay dung con nguoi co dao duc va nen dao duc moi Viet Nam. Vi vay, phai xac dinh day la nhiem vu chu yeu va lau dai. Xay la giao duc nhung pham chat dao duc moi, dao duc cach mang cho con nguoi Viet Nam trong thoi dai moi theo tu tuong Ho Chi Minh

CBottom of Form

) Phai tu duong dao duc suot doi

Tu duong dao duc la mot truyen thong tot dep cua dan toc va van hoa phuong Dong. Ho Chi Minh noi: "Chung ta phai nho cau "Chinh tam, tu than" de "tri quoc binh thien ha". Chinh tam tu than tuc la cai tao. Cai tao cung phai truong ky gian kho, vi do la mot cuoc cach mang trong ban than cua moi nguoi. Boi duong tu tuong moi de danh thang tu tuong cu, doan tuyet voi con nguoi cu de tro thanh con nguoi moi khong phai la mot viec de dang... Vi vay, khong duoc sao nhang viec tu duong, ma phai ren luyen suot doi, ben bi. Dac biet trong thoi ky hoa binh, khi con nguoi da co it quyen han, neu khong y thuc sau sac dieu nay, de bi tha hoa, bien chat. Neu khong chu y dieu nay, sa vao chu nghia ca nhan thi co the ngay hom qua co cong voi cach mang, nhung ngay hom nay lai co toi voi nhan dan

**)y nghia: Tu khi dat nuoc tien hanh doi moi voi chu truong phat trien kinh te thi truong theo dinh huong xa hoi chu nghia, doi song kinh te - xa hoi da co nhieu bien doi tich cuc, song cung nay sinh khong it nhung tieu cuc. Kinh te thi truong voi quy luat gia tri, quy luat canh tranh... o mot khia canh nao do da khuyen khich chu nghia ca nhan, loi song thuc dung, chi coi trong gia tri vat chat ma coi nhe gia tri tinh than, chi chu y loi ich ca nhan ma coi nhe loi ich cong dong, chi chu y loi ich truoc mat ma coi nhe loi ich co ban lau dai. Do la loi song chi biet loi ich cua ca nhan minh, tat ca vi loi nhuan, vi loi nhuan nguoi ta san sang cha dap len loi ich cua nguoi khac, san sang vut bo loi ich cua tap the, cua xa hoi. Vi loi nhuan, nguoi ta khong tu bo mot thu doan bat chinh nao, ke ca buon gian ban lan, lua dao, trom cap...

Viec dau tranh khac phuc su suy giam ve dao duc xa hoi chac chan la mot cong viec lau dai, kho khan va phuc tap, doi hoi phai co no luc va quyet tam cao, phai tien hanh kien quyet va dong bo voi nhieu giai phap thiet thuc, cu the. Dieu quan trong la cung voi su phat trien kinh te - xa hoi, phai tung buoc xay dung dao duc moi, biet ket hop hai hoa loi ich xa hoi, loi ich tap the va loi ich ca nhan, khac phuc va day lui cac nguyen nhan gay ra su xuong cap dao duc. Tat nhien, xay dung dao duc moi trong dieu kien kinh te thi truong khong phai la mot van de don gian, de dang. Vi vay, can thiet phai co nhung bien phap thich hop de nhung gia tri dao duc moi co the tung buoc phat trien.

21 xay dung dao duc moiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!