13 vai tro,ban chat cua dang cong san

6.4K 0 0

1.1. Dang cong san Viet nam la nhan to hang dau quyet dinh thang loi cua cach mang Viet Nam

"Cach mang truoc het phai co cai gi ?", "Phai co dang cach mang, de trong thi van dong va to chuc dan chung, ngoai thi lien lac voi dan toc bi ap buc va vo san giai cap o moi noi. Dang co vung cach mang moi thanh cong, cung nhu nguoi cam lai co vung thi con thuyen moi chay."

1.2. Dang Cong san Viet Nam la san pham cua su ket hop chu nghia Mac-Lenin voi phong trao cong nhan va phong trao yeu nuoc

- Day la quy luat hinh thanh va phat trien cua Dang Cong san Viet Nam va cung la luan diem sang tao cua Ho Chi Minh dong gop vao kho tang ly luan cua chu nghia Mac-Lenin

• Quy luat hinh thanh Dang Cong san Viet Nam ket hop them yeu to phong trao yeu nuoc, vi:

(1) Phong trao yeu nuoc co vi tri, vai tro cuc ky to lon trong qua trinhphat trien cua dan toc.

(2) Phong trao cong nhan ket hop voi phong trao yeu nuoc vi ca hai deu co muc tieu chung.

(3) Phong trao nong dan ket hop voi phong trao cong nhan.

(4) Phong trao yeu nuoc cua tri thuc Viet Nam la nhan to quan trong thuc day su ket hop cac yeu to cho su ra doi cua Dang Cong san Viet Nam.

- Quy luat hinh thanh Dang Cong san Viet Nam tren co so ket hop van de dan toc voi giai cap, co y nghia quan trong doi voi qua trinh hinh thanh Dang Cong san o mot nuoc thuoc dia.

1.3. Dang Cong san Viet Nam la Dang cua giai cap cong nhan, cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam

• Dang ta la doi tien phong cua giai cap cong nhan, mang ban chat giai cap cong nhan.

• Dang tap hop vao doi ngu cua minh nhung nguoi "tin theo chu nghia cong san", "Dang lien ket voi nhung dan toc bi ap buc va quan chung vo san tren the gioi". Dang "dai bieu cho loi ich cua ca dan toc" va "Dang cua giai cap lao dong, ma cung la dang cua toan dan".

• Ban chat giai cap cong nhan cua dang la o nen tang ly luan va tu tuong cua Dang la chu nghia Mac-Lenin.

1.4. Dang cong san Viet Nam lay CNMLN "lam cot"

• "Dang muon vung thi phai co chu nghia lam cot, trong dang ai cung phai hieu, ai cung theo chu nghia ay". "Bay gio hoc thuyet nhieu..."

• Chu nghia Mac-Lenin lam "cot" tro thanh nen tang tu tuong va kim chi nam cho moi hanh dong cua Dang Cong san Viet Nam.

• Van dung chu nghia Mac-Lenin chu y:

(1) Hoc tap, nghien cuu, tuyen truyen CNMLN phai phu hop voi hoan canh va tung doi tuong.

(2) Van dung chu nghia Mac-Lenin phai phu hop voi tung hoan canh.

(3) Trong qua trinh hoat dong, Dang ta phai chu y hoc tap, ke thua nhung kinh nghiem tot cua cac DCS khac, dong thoi Dang ta phai tong ket kinh nghiem cua minh de bo xung chu nghia Mac-Lenin.

(4) Dang ta phai tang cuong dau tranh de bao ve su trong sang cua chu nghia Mac-Lenin.

1.5. Dang Cong san Viet Nam xay dung theo cac nguyen tac dang kieu moi cua giai cap vo san

+ Tap trung dan chu - la nguyen tac co ban cua to chuc Dang.

+ Tap the lanh dao, ca nhan phu trach luon di doi voi nhau.

+ Tu phe binh va phe binh. Day la nguyen tac sinh hoat cua Dang.

+ Ky luat nghiem minh va tu giac.

+ Doan ket thong nhat trong Dang.

HO CHI MINH TU PHE BINH