For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

13 vai tro,ban chat cua dang cong san

6.7K 0 0

1.1. Dang cong san Viet nam la nhan to hang dau quyet dinh thang loi cua cach mang Viet Nam

"Cach mang truoc het phai co cai gi ?", "Phai co dang cach mang, de trong thi van dong va to chuc dan chung, ngoai thi lien lac voi dan toc bi ap buc va vo san giai cap o moi noi. Dang co vung cach mang moi thanh cong, cung nhu nguoi cam lai co vung thi con thuyen moi chay."

1.2. Dang Cong san Viet Nam la san pham cua su ket hop chu nghia Mac-Lenin voi phong trao cong nhan va phong trao yeu nuoc

- Day la quy luat hinh thanh va phat trien cua Dang Cong san Viet Nam va cung la luan diem sang tao cua Ho Chi Minh dong gop vao kho tang ly luan cua chu nghia Mac-Lenin

• Quy luat hinh thanh Dang Cong san Viet Nam ket hop them yeu to phong trao yeu nuoc, vi:

(1) Phong trao yeu nuoc co vi tri, vai tro cuc ky to lon trong qua trinhphat trien cua dan toc.

(2) Phong trao cong nhan ket hop voi phong trao yeu nuoc vi ca hai deu co muc tieu chung.

(3) Phong trao nong dan ket hop voi phong trao cong nhan.

(4) Phong trao yeu nuoc cua tri thuc Viet Nam la nhan to quan trong thuc day su ket hop cac yeu to cho su ra doi cua Dang Cong san Viet Nam.

- Quy luat hinh thanh Dang Cong san Viet Nam tren co so ket hop van de dan toc voi giai cap, co y nghia quan trong doi voi qua trinh hinh thanh Dang Cong san o mot nuoc thuoc dia.

1.3. Dang Cong san Viet Nam la Dang cua giai cap cong nhan, cua nhan dan lao dong va cua dan toc Viet Nam

• Dang ta la doi tien phong cua giai cap cong nhan, mang ban chat giai cap cong nhan.

• Dang tap hop vao doi ngu cua minh nhung nguoi "tin theo chu nghia cong san", "Dang lien ket voi nhung dan toc bi ap buc va quan chung vo san tren the gioi". Dang "dai bieu cho loi ich cua ca dan toc" va "Dang cua giai cap lao dong, ma cung la dang cua toan dan".

• Ban chat giai cap cong nhan cua dang la o nen tang ly luan va tu tuong cua Dang la chu nghia Mac-Lenin.

1.4. Dang cong san Viet Nam lay CNMLN "lam cot"

• "Dang muon vung thi phai co chu nghia lam cot, trong dang ai cung phai hieu, ai cung theo chu nghia ay". "Bay gio hoc thuyet nhieu..."

• Chu nghia Mac-Lenin lam "cot" tro thanh nen tang tu tuong va kim chi nam cho moi hanh dong cua Dang Cong san Viet Nam.

• Van dung chu nghia Mac-Lenin chu y:

(1) Hoc tap, nghien cuu, tuyen truyen CNMLN phai phu hop voi hoan canh va tung doi tuong.

(2) Van dung chu nghia Mac-Lenin phai phu hop voi tung hoan canh.

(3) Trong qua trinh hoat dong, Dang ta phai chu y hoc tap, ke thua nhung kinh nghiem tot cua cac DCS khac, dong thoi Dang ta phai tong ket kinh nghiem cua minh de bo xung chu nghia Mac-Lenin.

(4) Dang ta phai tang cuong dau tranh de bao ve su trong sang cua chu nghia Mac-Lenin.

1.5. Dang Cong san Viet Nam xay dung theo cac nguyen tac dang kieu moi cua giai cap vo san

+ Tap trung dan chu - la nguyen tac co ban cua to chuc Dang.

+ Tap the lanh dao, ca nhan phu trach luon di doi voi nhau.

+ Tu phe binh va phe binh. Day la nguyen tac sinh hoat cua Dang.

+ Ky luat nghiem minh va tu giac.

+ Doan ket thong nhat trong Dang.

HO CHI MINH TU PHE BINH

1.6. Tang cuong va cung co moi quan he ben chat giua Dang voi dan

• Dang vua la nguoi lanh dao, vua la nguoi day to cua nhan dan, thuong xuyen lang nghe y kien cua dan, khac phuc benh quan lieu.

• Dang cam quyen, dan la chu, van dong nhan dan tham gia xay dung dang duoi moi hinh thuc.

• Dang co trach nhiem nang cao dan tri.

• Trong quan he voi dan, Dang phai tien phong.

1.7. Dang Cong san Viet Nam phai thuong xuyen tu chinh don, tu doi moi lam cho Dang trong sach, vung manh

Xay dung, chinh don la quy luat ton tai va phat trien cua Dang.

Noi dung xay dung Dang trong sach vung manh:

• Xay dung Dang ve tu tuong.

• Xay dung Dang ve chinh tri.

• Xay dung Dang ve to chuc, cong tac can bo.

**)Y nghia

Ngay nay, lich su cach mang Viet Nam da doi thay song vai tro lanh dao cach mang cua Dang van khong he thay doi. Trong xu the moi cua dat nuoc va thoi dai dat ra cho vai tro lanh dao cua Dang nhung nhiem vu moi. Do la lanh dao nhan dan Viet Nam thuc hien thanh cong su nghiep doi moi dua dat nuoc vung buoc tren con duong XHCN trong dieu kien nen kinh te thi truong, mo cua. Day vua la dieu kien thuan loi nhung cung day kho khan thach thuc doi voi su lanh dao cua Dang. Hon luc nao het nhung loi dan do cua Nguoi ve Dang Cong san cam quyen can phai duoc phat huy. Truoc het, do la chu nghia yeu nuoc, la tinh than dan toc, Dang phai la Dang cua mot giai cap biet "tu minh tro thanh dan toc". Nghia la biet dat loi ich cua toan dan toc len tren het, biet xay dung mot xa hoi dan chu, phap quyen. Dong thoi Dang phai thuc hien nhiem vu quoc te cao ca, phai huong ve nhan loai, giai quyet cac van de cua dan toc theo gia tri va chuan muc nhan loai va phai cung voi cong dong quoc te giai quyet nhung van de chung cua nhan loai. Thuc hien loi dan do cua Nguoi, Dang da khong ngung doi moi va hoan thien phuong thuc lanh dao cua Dang, nang cao vai tro lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy hieu luc, hieu qua quan ly cua nha nuoc, tich cuc, chu dong sang tao cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan. Dang khong lam thay cac co quan nha nuoc, bao dam hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat cua Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. Thuc hien chinh sach ngoai giao rong mo, da dang hoa, da phuong hoa voi phuong cham: Viet Nam san sang la ban va la doi tac tin cay cua tat ca cac nuoc.

Dieu quan trong nua, Dang lanh dao trong giai doan hien nay la phai ra suc xay dung va cung co khoi dai doan ket.

13 vai tro,ban chat cua dang cong sanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!