8buoc di bien phap xd cnxh

1K 0 0

Buoc di va cac bien phap xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta

Ho Chi Minh xac dinh ro nhiem vu lich su, noi dung cua thoi ky qua do len chu

nghia xa hoi o Viet Nam. Dieu tran tro khon nguoi cua Nguoi la t'm ra h'nh thuc, buoc , bien phap tien hanh xay dung chu nghia xa hoi, bien nhan thuc lu luan thanh chuong

tr'nh hanh dong, thanh hoat dong thuc tien hang ngay. De xac dinh buoc di va t'm cach

lam phu hop voi Viet Nam, Ho Chi Minh de ra hai nguyen tac co tinh chat phuong phap

luan:

Mot la, xay dung chu nghia xa hoi la mot hien tuong pho bien mang tinh quoc te, can quan triet cac nguyen lu co ban cua chu nghia Mac - Lenin ve xay dung che do moi, co the tham khao, hoc tap kinh nghiem cua cac nuoc anh em.

Hai la, xac dinh buoc di va bien phap xay dung chu nghia xa hoi chu yeu xuat

phat tu dieu kien thuc te, dac diem dan toc, nhu cau va kha nang thuc te cua nhan dan.

Quan triet hai nguyen tac phuong phap luan nay, Ho Chi Minh xac dinh phuong

cham thuc hien buoc di trong xay dung chu nghia xa hoi: dan dan, than trong tung buoc

mot, tu thap den cao, khong chu quan non nong va su tuan tu cua cac buoc di do dieu

kien khach quan quy dinh. Mat khac, phai tien nhanh, tien manh, tien vung chac len chu

nghia xa hoi, nhung tien nhanh, tien manh cung khong phai lam bua, lam au ma phai

phu hop voi dieu kien thuc te. Trong cac buoc di len chu nghia xa hoi, Ho Chi Minh dac

biet luu u den vai tr? cua cong nghiep hoa xa hoi chu nghia, coi do la "con duong phai

di cua chung ta", la nhiem vu trong tam cua ca thoi ky qua do len chu nghia xa hoi.

Cung voi cac buoc di, Ho Chi Minh da goi u nhieu phuong thuc, bien phap tien

hanh xay dung chu nghia xa hoi. Tren thuc te, Nguoi da su dung mot so cach lam cu the

sau day:

- Thuc hien cai tao xa hoi cu, xay dung xa hoi moi, ket hop cai tao voi xay dung, lay xay dung lam chinh.

- Ket hop xay dung va bao ve, dong thoi tien hanh hai nhiem vu chien luoc o hai mien khac nhau trong pham vi mot quoc gia.

- Xay dung chu nghia xa hoi phai co ke hoach, bien phap, quyet tam de thuc hien thang loi ke hoach da de ra.

- Trong dieu kien nuoc ta, bien phap co ban, quyet dinh, lau dai trong xay dung chu nghia xa hoi la dem cua dan, tai dan, suc dan, lam loi cho dan duoi su lanh dao cua Dang Cong san.

Ho Chi Minh cho rang, phai huy dong het moi tiem nang, nguon luc co trong dan dem lai loi ich cho dan. Noi cach khac, phai bien su nghiep xay dung chu nghia xa hoi thanh su nghiep cua toan dan do Dang lanh dao. Vai tr? lanh dao cua dang cam quyen la tap hop luc luong, de ra duong loi, chinh sach de huy dong va khai thac triet de cac nguon luc cua dan, v' loi ich cua quan chung lao dong.

**Van dung vao cong cuoc doi moi: Tu tuong Ho Chi Minh ve chu nghia xa hoi va con duong qua do len chu nghia xa hoi o Viet Nam bao quat nhung van de cot loi, co ban nhat, tren co so van dung va phat trien sang tao hoc thuyet Mac - Lenin. Do la cac luan diem ve ban chat, muc tieu va dong luc cua chu nghia xa hoi; ve tinh tat yeu khach quan cua thoi ky qua do; ve dac diem, nhiem vu lich su, noi dung, cac h'nh thuc, buoc di va bien phap tien hanh cong cuoc xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta. Tu tuong do tro thanh tai san vo gia, co so lu luan va kim chi nam cho viec kien tr', giu vung dinh huong xa hoi chu nghia cua Dang ta, dong thoi goi mo nhieu van de ve xac dinh h'nh thuc, bien phap va buoc di len chu nghia xa hoi phu hop voi nhung dac diem dan toc va xu the van dong cua thoi dai ngay nay.

-Giu vung muc tieu cua chu nghia xa hoi

-Phat huy quyen lam chu cua nhan dan, khoi day manh me tat ca cac nguon luc, truoc het la noi luc de thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc

-Cong nghiep hoa, hien dai hoa la con duong tat yeu ma dat nuoc ta phai trai qua. Chung ta phai tranh thu thanh tuu cua cach mang khoa hoc va cong nghe, cua dieu kien giao luu, hoi nhap quoc te de nhanh chong bien nuoc ta thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai, sanh vai voi cac cuong quoc nam chau nhu mong muon cua Ho Chi Minh

-Ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai

Ngay nay, suc manh cua thoi dai tap trung o cuoc cach mang khoa hoc va cong nghe, xu the toan cau hoa. Chung ta phai tranh thu toi da cac co hoi do xu the do tao ra de nang cao hieu qua hop tac quoc te; phai co co che, chinh sach dung de thu hut von dau tu, kinh nghiem quan ly va cong nghe hien dai, thuc hien ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai theo tu tuong Ho Chi Minh.

-Cham lo xay dung Dang vung manh, lam trong sach bo may nha nuoc, day manh dau tranh chong quan lieu, tham nhung, lang phi, thuc hien can kiem xay dung chu nghia xa hoi

8buoc di bien phap xd cnxhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!