For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

7muc tieu dong luc cnxh

2K 0 0

Quan niem cua Ho Chi Minh ve muc tieu va dong luc cua chu nghia xa hoi

a) Nhung muc tieu co ban

o Ho Chi Minh, muc tieu chung cua chu nghia xa hoi va muc tieu phan dau cua Nguoi la mot, do la doc lap, tu do cho dan toc, hanh phuc cho nhan dan.

Ho Chi Minh da xac dinh cac muc tieu cu the cua thoi ky qua do len chu nghia xa hoi tren tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi.

- Muc tieu chinh tri: Theo tu tuong Ho Chi Minh, trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi, che do chinh tri phai la do nhan dan lao dong lam chu, nha nuoc la cua dan, do dan va v' dan. Nha nuoc co hai chuc nang: dan chu voi nhan dan, chuyen chinh voi ke thu cua nhan dan. Hai chuc nang do khong tach roi nhau, ma luon luon di doi voi nhau

- Muc tieu kinh te: Theo Ho Chi Minh, che do chinh tri cua chu nghia xa hoi chi duoc bao dam va dung vung tren co so mot nen kinh te vung manh. Nen kinh te ma chung ta xay dung la nen kinh te xa hoi chu nghia voi cong - nong nghiep hien dai, khoa hoc va ky thuat tien tien, cach boc lot theo chu nghia tu ban duoc xoa bo dan, doi song vat chat cua nhan dan ngay cang duoc cai thien.

- Muc tieu van hoa - xa hoi: Theo Ho Chi Minh, van hoa la mot muc tieu co ban

cua cach mang xa hoi chu nghia. Van hoa the hien trong moi sinh hoat tinh than cua xa

hoi, do la xoa nan mu chu, xay dung, phat trien giao duc, nang cao dan tri, xay dung

phat trien van hoa nghe thuat, thuc hien nep song moi, thuc hanh ve sinh ph?ng benh,

giai tri lanh manh, bai tru me tin di doan, khac phuc phong tuc tap quan lac hau...

de co mot nen van hoa nhu the ta phai phat huy von van

hoa truyen thong quu bau cua dan toc, dong thoi hoc tap va tiep thu co chon loc van hoa tien tien cua the gioi.

Ho Chi Minh dat len hang dau nhiem vu cua cach mang xa hoi chu nghia la dao tao con nguoi. Boi le, muc tieu cao nhat, dong luc quyet dinh nhat cong cuoc xay dung chu nghia xa hoi chinh la con nguoi.

Ho Chi Minh luon luon nhan manh den trau doi, ren luyen dao duc cach mang;

dong thoi Nguoi cung rat quan tam den mat tai nang, luon tao dieu kien de moi nguoi

ren luyen tai nang, dem tai nang cong hien cho xa hoi. Tuy vay, Ho Chi Minh luon gan

tai nang voi dao duc. Hai mat do gan bo thong nhat trong mot con

nguoi. Do vay, tat ca moi nguoi deu phai luon luon trau doi dao duc va tai nang.

b) Cac dong luc cua chu nghia xa hoi

Theo Ho Chi Minh, nhung dong luc do bieu hien o hai phuong dien: vat chat va

tu tuong. Nguoi khang dinh, dong luc quan trong va quyet dinh nhat la con nguoi, la

nhan dan lao dong, n?ng cot la cong - nong - tri thuc. Con nguoi la dong luc quan trong

nhat, Ho Chi Minh thuong xuyen quan tam den loi ich chinh dang, thiet than cua ho;

dong thoi cham lo boi duong suc dan. Do la loi ich cua nhan dan va tung ca nhan.

Noi con nguoi la dong luc cua chu nghia xa hoi, hon nua la dong luc quan trong nhat, Ho Chi Minh da nhan thay o dong luc nay co su ket hop giua ca nhan (suc manh ca the) voi xa hoi (suc manh cong dong). Truyen thong yeu nuoc cua dan toc, su doan ket cong dong, suc lao dong sang tao cua nhan dan, do la suc manh tong hop tao nen dong luc quan trong cua chu nghia xa hoi.

Nha nuoc dai dien cho u chi va quyen luc cua nhan dan duoi su lanh dao cua

Dang, thuc hien chuc nang quan lu xa hoi, dua su nghiep xay dung chu nghia xa hoi den

thang loi. Nguoi dac biet quan tam den hieu luc cua to chuc, bo may, tinh nghiem minh

cua ky luat, phap luat, su trong sach, liem khiet cua doi ngu cong chuc cac cap tu Trung uong toi dia phuong.

Ho Chi Minh rat coi trong dong luc kinh te, phat trien kinh te, san xuat, kinh doanh, giai phong moi nang luc san xuat, lam cho moi nguoi, moi nha tro nen giau co, ich quoc loi dan, gan lien kinh te voi ky thuat, kinh te voi xa hoi.

Cung voi dong luc kinh te, Ho Chi Minh cung quan tam toi van hoa, khoa hoc, giao duc, coi do la dong luc tinh than khong the thieu cua chu nghia xa hoi.

Ngoai cac dong luc ben trong, theo Ho Chi Minh, phai ket hop duoc voi suc manh

thoi dai, tang cuong doan ket quoc te, chu nghia yeu nuoc phai gan lien voi chu nghia

quoc te cua giai cap cong nhan, phai su dung tot nhung thanh qua khoa hoc - ky thuat

cua the gioi...

**Y nghia voi nuoc ta: Cong cuoc doi moi do Dang ta khoi xuong va lanh dao dat duoc nhung thanh tuu quan trong, tao ra the va luc moi cho con duong phat trien xa hoi chu nghia o nuoc ta. Cung voi tong ket thuc tien, quan niem cua Dang ta ve chu nghia xa hoi, con duong di len chu nghia xa hoi ngay cang sat thuc, cu the hoa. Nhung, trong qua tr'nh xay dung chu nghia xa hoi, ben canh nhung thoi co, van hoi, nuoc ta dang phai doi dau voi hang loat thach thuc, kho khan ca tren b'nh dien quoc te, cung nhu tu cac dieu kien thuc te trong nuoc tao nen. Trong boi canh do, van dung tu tuong Ho Chi Minh ve chu nghia xa hoi va con duong qua do len chu nghia xa hoi, chung ta can tap trung giai quyet nhung van de quan trong nhat.

-Giu vung muc tieu cua chu nghia xa hoi

-Phat huy quyen lam chu cua nhan dan, khoi day manh me tat ca cac nguon luc, truoc het la noi luc de thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc

-Ket hop suc manh dan toc voi suc manh thoi dai

-Cham lo xay dung Dang vung manh, lam trong sach bo may nha nuoc, day manh dau tranh chong quan lieu, tham nhung, lang phi, thuc hien can kiem xay dung chu nghia xa hoi

7muc tieu dong luc cnxhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!