6 dac trung tong quat cnxh

2.8K 1 0

Arial;Arial CE;Quan niem cua Ho Chi Minh ve dac trung tong quat cua chu nghia

xa hoi

- Dinh nghia tong quat, xem xet chu nghia xa hoi, chu nghia cong san nhu la mot

che do xa hoi hoan chinh, bao gom nhieu mat khac nhau cua doi song, la con duong giai

phong nhan loai can lao, ap buc

- Dinh nghia chu nghia xa hoi bang cach chi ra mot mat nao do cua no (kinh te,

chinh tri, van hoa

- Dinh nghia bang cach xac dinh muc tieu cua chu nghia xa hoi, chi ro phuong

huong, phuong tien de dat duoc muc tieu do. Day la cach dinh nghia pho bien ma

Ho Chi Minh hay dung nhat

- Dinh nghia chu nghia xa hoi bang cach xac dinh dong luc xay dung no: "Chu

nghia xa hoi la nham nang cao doi song vat chat va van hoa cua nhan dan va do nhan

dan tu xay dung lay"3.

Nhung dinh nghia dung di, de hieu cua Ho Chi Minh da phan anh day du nhung dac trung cot loi cua chu nghia xa hoi. Khai quat nhung dac trung nay, chung ta thay noi dung cua no bao ham het thay moi mat doi song xa hoi, lam hien dien ra mot che do xa hoi uu viet. Do la:

- Chu nghia xa hoi la mot che do xa hoi co luc luong san xuat phat trien cao, gan

lien voi su phat trien tien bo cua khoa hoc - ky thuat va van hoa, dan giau, nuoc manh.

- Thuc hien che do so huu xa hoi ve tu lieu san xuat va thuc hien nguyen tac phan phoi theo lao dong.

- Chu nghia xa hoi co che do chinh tri dan chu, nhan dan lao dong la chu va nhan

dan lao dong lam chu, Nha nuoc la cua dan, do dan va v' dan, dua tren khoi dai doan ket

toan dan ma n?ng cot la lien minh cong - nong - lao dong tri oc, do Dang Cong san lanh

dao.

- Chu nghia xa hoi co he thong quan he xa hoi lanh manh, cong bang, b'nh dang, khong c?n ap buc, boc lot, bat cong, khong c?n su doi lap giua lao dong chan tay va lao dong tri oc, giua thanh thi va nong thon, con nguoi duoc giai phong, co dieu kien phat trien toan dien, co su hai h?a trong phat trien cua xa hoi va tu nhien.

- Chu nghia xa hoi la cua quan chung nhan dan va do quan chung nhan dan tu xay dung lay.

Cac dac trung ban chat neu tren la h'nh thuc the hien mot he thong gia tri vua ke

thua cac di san cua qua khu, vua duoc sang tao moi trong qua tr'nh xay dung chu nghia

xa hoi. Chu nghia xa hoi la hien than dinh cao cua tien tr'nh tien hoa lich su nhan loai.

Ho Chi Minh quan niem chu nghia xa hoi la su tong hop, quyen chat ngay trong cau

truc noi tai cua no, mot he thong gia tri lam nen tang dieu chinh cac quan he xa hoi, do

la doc lap, tu do, b'nh dang, cong bang, dan chu, bao dam quyen con nguoi, bac ai, doan

ket, huu nghi

**Y nghia:

xay dung Nha nuoc xa hoi chu nghia, Nha nuoc cua nhan dan, do nhan dan, v' nhan dan, lay lien minh giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va tang lop tri thuc lam nen tang do Dang Cong san lanh dao

phat trien luc luong san xuat, cong nghiep hoa dat nuoc theo huong hien dai gan lien voi phat trien mot nen nong nghiep toan dien

Phat trien nen kinh te hang hoa nhieu thanh phan theo dinh huong xa hoi chu nghia, van hanh theo co che thi truong co su quan lu cua Nha nuoc.

tien hanh cach mang xa hoi chu nghia tren linh vuc tu tuong va van hoa lam cho the gioi quan Mac - Lenin va tu tuong, dao duc Ho Chi Minh giu vi tri chu dao trong doi song tinh than xa hoi.

thuc hien chinh sach dai doan ket dan toc. Thuc hien chinh sach doi ngoai hoa b'nh, hop tac va huu nghi voi tat ca cac nuoc; trung thanh voi chu nghia quoc te cua giai cap cong nhan, doan ket voi cac nuoc xa hoi chu nghia

xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc la hai nhiem vu chien luoc cua cach mang Viet Nam. Trong khi dat len hang dau nhiem vu xay dung dat nuoc, nhan dan ta luon luon nang cao canh giac, cung co quoc ph?ng, bao ve an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, bao ve To quoc va cac thanh qua cach mang

xay dung Dang trong sach, vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc ngang tam nhiem vu Do la nhung dinh huong lon ve chinh sach kinh te, xa hoi, quoc ph?ng, an ninh, doi ngoai, nhung quan diem ve he thong chinh tri va vai tr? lanh dao cua Dang, do la nhung dinh huong, con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta.

6 dac trung tong quat cnxhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!