-Sáp nhập và hợp nhất là những hình thức tập rỗng kinh tế do vậy bên cạnh luật DN nó còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật về cạnh tranh và chống độc quyền

e.Chuyển đổi công ty:

-Là biện pháp tổ chức lại cty đc áp dụng cho cty TNHH ca cty cổ phần.Theo đó TNHH có thể chuyển đổi thành cty cổ phần và ngược lại.Thủ tục chuyển đổi đc quy định ở điều 154 luật VN

-Chủ DN tư nhân đc phép chuyển đổi DN tư thành các loại hình DN khác nếu chủ DN tư nhân có cam kết bằng văn bản vẫn chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ phát sinh trước thời điểm chuyển đổi.

*Chuyển đổi cty TNHH 1 thành viên:

Cty TNHH 1 thành viên có thể chuyển đổi thành các loại hình DN khác trong các trường hợp sau:

+Chủ sở hữu cty chuyển nhượng 1 phần vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác.Trường hợp này trong vòng 15 ngày kể từ ngày chuyển nhượng chủ sở hữu và người nhận chuyển nhượng phải đăng kí việc tăng giảm số thành viên kể từ ngày đăng kí tăng giảm cty đc chuyển đổi hoạt động theo quy định về cty TNHH 2 thành viên trở lên.

+Chủ sở hữu cty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho 1 cá nhân,tổ chức khác thì trong thời hạn 15 ngày cty phải đăng kí tăng giảm chủ sở hữu.

2.Giải thể:

a.Các trường hợp giải thể:

-Giải thể tự nguyện là việc giải thể phụ thuộc vào ý chí chủ quan của DN troong các trường hợp sau:

+Kết thúc thời hạn hợp đồng ghi trong điều lệ cua cty mà ko có quy định ra hạn.

+Theo quy định của chủ DN tư nhân,của tất cả các thành viên cty hợp danh,của hội đồng thành viên đối với cty TNHH,hội đồng cổ đông với cty cổ phần.

-DN giải thể bắt buộc trong các trường hợp sau:

+Thu hồi giấy chưng nhận đăng kí kinh doanh

+Ko đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật DN trong thời hạn 6 tháng liên tiếp

b.Thủ tục giải thể DN

B1:Thông qua quyết định giải thể:

Quyết định giải thể phải có đủ 3 nội dung cơ bản quy định tại điều 158 luật DN.Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể,quyết định này đc gửi đến cơ quan quyết định kinh doanh,người lao động và các chủ nợ.Khi gửi quyết định giải thể cho các chủ nợ,DN phải gửi kèm theo thông báo về phương án giải quyết các khoản nợ.

B2:Thanh lí tài sản:Sau khi co quyết định giải thể DN thi Dn phải tiến hành thanh lí tài sản,thứ tự ưu tiên để giải quyết các khoản nợ như sau:

-Thanh toán các chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản

-Thanh toán các khoản nợ

-Thanh toán nợ lương và các khoản khác liên quan đến người lao động

-Thanh toán các khoản thuế