DİVAN EDEBİYATI ŞİİR BİÇİMLERİ

998 7 1

DİVAN EDEBİYATI ŞİİR BİÇİMLERİ

A)ŞİİR BİRİMİ BEYİT OLANLAR

GAZEL:

1)İlk beyiti:matla

Son beyiti:makta

2)En güzel beyiti:beytü'l gazel veya şahbeyit

3)Son beyitte şairin mahlası yer alır.

4)ütün beyitlerinde aynı konu işlenen gazel:Yek-ahenk gazel

5)Bütün beyitleri aynı söyleyiş güzelliğine sahip gazellere:Yek-avaz gazel

6)Beyit sayısı 5-15 arasındadır.

7)Uyak düzeni:aa,xa,xa,xa... şeklindedir.

KASİDE:

1)Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan uzun şiirlerdir.

2)Beyit sayısı 33-99 arasında değişir.Ama 33'ten az 99'dan fazla olabilir.

3)Uyak düzeni:aa,xa,xa,xa.... Şeklindedir.

4)İlk beyiti:matla

Son beyiti:makta

5)Şairin mahlasının bulunduğu beyit:Taç beyit

6)Kasidenin en güzel beyiti:Beytü'l kasid

KASİDE'NİN BÖLÜMLERİ

Giriş(Nesib) Bölümü:Asıl konuya geşilmeden önce tasvirlerin yer aldığı bölüm.

Girizgâh Bölümü:Asıl konuya geçişi ifade eden nükteli ve ince sözlere yer verilir.

Methiye Bölümü:Övülecek kişinin yücelikleri süslü ve sanatlı bir şekilde anlatılır.

Fahriye Bölümü:Şair,kendini ve şiirini başka şairlerle karşılaştırarak över.

Tegazzül Bölümü:Kasideyle aynı uyak ve ölçüde bağımsız bir gazel yer alır.

Taç Bölümü:Şairin mahlası yer alır.

Dua Bölümü:Kaside yazılan kişiye başarılı olması için dualar yer alır.

GENELLİKLE KASİDE BİÇİMİYLE YAZILMIŞ ŞİİR TÜRLERİ

Tevhid:Allah'ın birliğini anlatan şiirlerdir.

Münacaat:Allah'a yalvarıp yakarmak için yazılan şiirlerdir.

Naat:Hz. Muhammed'in büyüklüğünü anlatan,onu öven şiirlerdir.

Methiye:Devrin ileri gelen kişilerini övmek için yazılan şirlerdir.

Mersiye:Devlet büyüklerinin ölümünden duyulan acıları anlatan şiirlerdir.Baki'nin Kanuni Mersiyesi edebiyatımızdaki en önemli mersiye örneklerinden biridir.

Hicviye:Bir kimseyi yermek amacıyla yazılan şiirlerdir.Edebiyatımızda en güzel örneklerini Nef'i vermiştir.

MESNEVİ:

1)Savaş,aşk,tarihi olaylar,din ve tasavvuf konularıyla çeşitli toplumsal konular işlenir.

2)Beyit sayısı ve konusu sınırsızdır.

3)Beş mesneviden oluşn yapıtlara "Hamse" denir.

4)Uyak düzeni:aa,bb,cc,dd,ee....... Şeklindedir.

5)Aruzun kısa kalıpları kullanılır.

MÜSTEZAT:

1)Her beyitte uzun dizelerin sonuna eklenen ziyade adı verilen kısa dizelerin bulunduğu şiir biçimidir.