For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 8: Phân tích quan điểm thực tiễn trong tiếp cận nghiên cứu khoa học?

9.5K 8 5

Câu 8: Phân tích quan điểm thực tiễn trong tiếp cận nghiên cứu khoa học?

Trả lời:

Quan điểm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học đòi hỏi nghiên cứu khoa học bám sát thực tiễn và phục vụ cho thực tiễn phát triển của xã hội. Nghiên cứu khoa học thực chất là khám phá các sự kiện, phát hiện quy luật phát triển của hiện thực, cải tạo chúng phục vụ con người. Chính vì thế mà mọi đề tài nghiên cứu khoa học phải có tính cấp thiết xuất phát từ thực tiễn và phải có ý nghĩa lí luận và ý nghĩa thực tiễn.

Thực tiễn là nguồn gốc, là động lực, là mục tiêu, là tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học. Thực tiễn là nguồn gốc của các đề tài nghiên cứu, các mâu thuẫn của của thực tiễn là những gợi ý cho các đề tài.Những yêu cầu của thực tiễn nhằm phục vụ cho sự phát triển của loài người là động lực thúc đẩy quá trình triển khai nghiên cứu. Là tiêu chuẩn để đánh giá các kết quả nghiên cứu, kết quả nghiên cứu được ứng dụng nhằm cải tạo thực tiễn.

Nghiên cứu và ứng dụng là 2 mắt xích của chu trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, cải tạo thực tiễn.

Thực tiễn quan điểm thực tiễn trong quá trình nghiên cứu khoa học giáo dục phải chú ý những điểm sau:

- Phải phát hiện được những mâu thuẫn, nhũng khó khăn, những trì trệ, yếu kém của thực tiễn.

- Phải phân tích sâu sắc những vấn đề của thực tiễn để tìm cho kì được bản chất của chúng.

- Phải bám sát thực tiễn sao cho lí luận và thực tiễn luôn gắn bó với nhau, lí luận và thực tiễn luôn song hành.

Câu 8: Phân tích quan điểm thực tiễn trong tiếp cận nghiên cứu khoa học?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!