Câu 13. Giả thuyết khoa học là gì? Trình bày những đặc tính của giả thuyết khoa học

22.6K 5 2

Câu 13. Giả thuyết khoa học là gì? Trình bày những đặc tính của giả thuyết khoa học

1.Giả thuyết khoa học

Có nhiều định nghĩa khác nhau về giả thuyết khoa học:

Black và Champion (1976) định nghĩa giả thuyết là"phát biểu thiên về một cái gì đó mà tính xác thực của nó chưa được biết đến"

Theo Bailey(1978), giả thuyết là"Một mệnh đề được phát biểu dưới hình thức có thể kiểm chứng được và điều đó tiên đoán mối quan hệ đặc thù giữa hai hay nhiều biến số. Nói cách khác, nếu ta nghĩ rằng có mối quan hệ nào đó thì trước tiên hãy phát biểu điều đó dưới dạng giả thuyết, rồi sau đó kiểm thử giả thuyết này trong lĩnh vực tương ứng".

Theo Kerlinger(1986): " Giả thuyết là một mệnh đề phỏng đoán về mối quan hệ giữa 2 hay nhiều biến số."

Theo Vũ Cao Đàm (2005), giả thuyết là một nhận định sơ bộ "một kết luận giả định về bản chất sự vật, do người nghiên cứu đặt ra để chứng minh hoặc bác bỏ"

Từ các định nghĩa trên, rõ ràng một giả thuyết gồm có các đặc tính sau:

-là một mệnh đề có tính định hướng

- tính xác thực của nó chưa biết đến

- trong hầu hết các trường hợp, xác định mối quan hệ giữa 2 hay nhiều biến số.

2. Đặc tính của giả thuyết:

- Một giả thuyết cần đơn giản, cụ thể và rõ ràng về khái niệm

- Giả thuyết phải có thể kiểm chuứng được tức là phải dự kiến được các phương pháp và kĩ thuật thu thập và phân tích dữ liệu.

- Giả thuyết phải dựa trên cơ sở quan sát các sự kiện riêng biệt. Mọi ý tưởng tuyệt đối hoá giả thuyết đều là sự sai phạm logic về bản chất quan sát khoa học.

-Giả thuyết phải có liên quan đến hệ thống các tri thức khoa học của loài người.

-Giả thuyết phải mang tính vận hành, nghĩa là nó được diễn giải bằng các số hạng có thể đo lường được.

Câu 13. Giả thuyết khoa học là gì? Trình bày những đặc tính của giả thuyết khoa họcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!