LEE DAEYEOL

241 17 21
                  


Golden Child lideri.
Grupta öncelikli olarak danstan sorumlu ❣️
6 yıl boyunca stajyerlik yaptı.
Infinite - SungYeol'ün kardeşi.
Grubun en büyük üyesi.
Maknemiz Bomin'in 1 numaralı fanı.
Eğlenceli komik ve çatlak bir yapısı var 😂😂
Abisi SungYeolle ortak noktalarından biri de; disleksiye sahip olmaları.
Yazarınız içinse gruptaki tek oppası 🙈

Yazarınız içinse gruptaki tek oppası 🙈

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


 DaeYeol&SungYeol 💕 Benziyorlar mı?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

DaeYeol&SungYeol 💕 Benziyorlar mı?

 DaeYeol&SungYeol 💕 Benziyorlar mı?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


GOLDEN CHILDWhere stories live. Discover now