CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

30.4K 55 31


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Câu 1:

Sự khác biệt chủ yếu về hoạt động  giữa ngân hàng thương mại và tổ chức  tín dụng

phi ngân hàng thể hiện ở những điểm nào?

a- NHTM có cho vay và huy động vốn trong khi tổ chức tín dụng phi ngân hàng có

cho vay nhưng không có huy động vốn

b-NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng, do đó chỉ làm được một số hoạt động

ngân hàng trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng làm toàn bộ các nghiệp vụ

ngân hàng

c- NHTM được huy động vốn bằng tài khoản tiền gửi trong khi đó các tổ chức tín

dụng phi ngân hàng không làm được

d-NHTM được cho vay trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng lại không được

 

Câu 2:

Tại sao có thể nói NHTM có chức năng sản xuất?

 

a-Vì NHTM có sử dụng vốn như Dn  sản xuất

b-Vì NHTM sản xuất và tiêu thụ các loại thẻ trên thị trường

c-Vì NHTM sản xuất và tiêu thụ các loại tiền nói chung

d-Vì NHTM có sử dụng các yếu tố như vốn,lao động, đất đai để tạo ra sản phẩm và

dịch vụ cung cấp cho thị trường

 

Câu 3:

Bàn về chức năng “sản xuất “ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của ngân

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!