For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

nho thu kem chung tu

2K 0 0

Cau13. trinh bay phuong thuc thanh toan nho thu kem chung tu. So sanh no voi phuong thuc tin dung chung tu

* phuong thuc thanh toan nho thu kem chung tu: la phuong thuc thanh toan trong do nguoi ban uy thac cho ngan hang thu ho tien o nguoi mua ko nhung can cu vao hoi phieu ma con can cu vao bo chung tu xac nhan quyen so huu hang hoa gui kem thei voi dieu kien la neu nguoi mua tra tien or chap nhan tra tien hoi phieu thi ngan hang moi trao bo chung tu hang hoa cho nguoi mua de nhan hang

- so do trinh tu nghiep vu nho thu kem chung tu:

* so sanh phuong thuc thanh toan nho thu kem chung tu va phuong thuc thanh toan tin dung chung tu:

- phuong thuc thanh toan ti dung chung tu co nhieu uu diem hon so voi phuong thuc thanh toan nho thu kem chung tu. Cu the la:

+ voi phuong thuc thanh toan tin dung chung tu thi nguoi ban ko bi le thuoc vao kha nang thanh toan cua nguoi mua ma chu dong trong viec giao hang, nhan tien. Con phuong phap thanh toan nho thu kem chung tu thi nguoi ban thong qua ngan hang moi khong che dc quyen dinh doat hang hoa cua nguoi mua, chu chua ko che dc viec tra tien cua nguoi mua; nguoi mua co the keo dai viec tra tien = cach chua nhan chung tu or co the ko tra tien cung dc khi tinh hinh thi truong bat loi cho ho

+ voi phuong thuc thanh toan tin dung chung tuthi vai tro cua ngan hang dc nang len mot buoc quan trong, co trach nhiem trong mua ban giua hai ben. Con phuong phap thanh toan nho thu kem chung tu thi ngan hang chi dong vai tro la nguoi trung gian thu tien ho, con ko co trach nhiem den viec tra tien cua nguoi mua

+ voi phuong thuc thanh toan tin dung chung tu thi nguoi mua co the nhan dctien ngay neu nhan hang chap nhan thanh toan sau khi thay bo chung tu thanh toan phu hop voi cac quy dinh cua L/C. con phuong phap thanh toan nho thu kem chung tu thi viec tra tien con qua cham chap, tu luc giao hang den luc nhan dc tien co khi keo dai vai thang or nua nam

nho thu kem chung tuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!