ti gia hoi doai va can can thanh toan

1.7K 0 0

Cau12. neu moi quan he giua ti gia hoi doai va can can thanh toan. Cac bien phap can bang can can thanh toan co lam cho ty gia hoi doai on dinh dc khong?

* moi quan he giua ti gia hoi doai va can can thanh toan.

- tinh trang du thua hay thieu hut cua can can thanh toantai mot thoi diam nhat dinh se anh huong den quan he cung va cau ngoai hoi tren thi truong, do do anh huong ngay den tinh hinh bien dong cua ty gia hoi doai cua nuoc do.

- nhin chung, du thua can can thanh toan de dan den su on dinh or giam ty gia hoi doai. Nguoc lai, thieu hut can can thanh toan se lam cho ty gia hoi doai mat tinh on dinh va tang len.

* cac bien phap can bang can can thanh toan co lam cho ty gia hoi doai on dinh vi:

- viec dieu chinh cac can thanh toan thuong dc xay ra khi can can thanh toan bi thieu hut or du thua. Tuy nhien, tren thuc te, nguoi ta chi dieu chinh can can thanh toan khi no bi thieu hut ma thoi. Va cac bien phap can bang can can thanh toan cung giup cho viec lam on dinh ty gia hoi doai.

- khi can can thanh toan thieu hut lam cho kha nang cung ngoai hoi cua mot nuoc giam xuong, khi do ko dap ung dc nhu cau ngoai hoi cua nuoc do. He qua la cau ngoai hoi tang len keo theo ty gia hoi doai cung tang len. De tang luong cung ngoai hoi, nha nuoc thuong dung cac bien phap nhu pha gia tien te day manh xuat khau hang hoa, khuyen khich dau tu nuoc ngoai va trong nuoc nham tang thu ngoai hoi va han che nhap khau hang hoa, dau tu ra nuoc ngoai nham giam ngoai hoi giup dieu chinh can can thanh toan dong thoi giup han ty gia hoi doai. Ngoai ra, ban re chung khoan ngoai quoc, ap dung chinh sach tien te va tin dung de thu hut von ngan han ngoai quoc chay vao nuoc minh, xuat vang de tra no...

ti gia hoi doai va can can thanh toanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!