thoi han hieu luc cua LC voi NXK

3.2K 0 0

Cau6. khi ky hop dong xuat khau, thoi han hieu luc cua L/C co can thiet doi voi nguoi ban hang hay ko? Tai sao?

* khi ky hop dong xuat khau, thoi han hieu luc cua L/C rat can thieu doi voi nguoi ban hang vi:

- thoi han hieu luc cua L/C

+ la thoi han ma ngan hang mo L/C cam ket tra tien cho nguoi xuat khau neu nguoi xuat khau trinh bo chung tu thanh toan trong thoi han do va phu hop voi nhung dieu quy dinh trong L/C

+ thoi han nay bat dau tinh tu ngay mo L/C den ngay het han hieu luc cua L/C. voi nguoi ban, thoi han hieu luc cua L/C la mot trong nhung nhan to quan trong nhat quyet dinh su thanh bai cua hop dong mua ban. Mot thoi han hieu luc cua L/C phu hop voi nguoi ban la thoi han ma no ko ngay kho khan cho viec xuat trinh chung tu thanh toan. Thoi han hieu luc cua L/C phai mo that hop ly, tranh u' dong von cho nguoi ban. Mot dieu can luu y la phi thong bao L/C nho hon 3 thang la 1% va lon hon tu 3 den 6 thang la 2%

+ thoi han hieu luc cua L/C phai dam bao cac nguyen tac sau:

ngay giao hang phai nam trong thoi han hieu luc cua L/C va ko dc trung voi ngay het han hieu luc cua L/C.

ngay mo phai truoc ngay giao hang mot thoi gian hop ly, thong thuong khoang thoi gian nay la tu 20 den 24 ngay

- thoi gian tra tien:

+ viec tra tien truoc hay sau phu thuoc vao quy dinh giua cac ben trong hop dong mua ban.

+ thoi han tra tien co the nam trong thoi han hieu luc cua L/C neu nhu la hoi phieu tra tien ngay or co the nam ngoai thoi han hieu luc cua L/C neu la hoi phieu tra tien co ky han. Nhung dieu quan trong la thoi han hieu luc phai dam bao dc ky han xuat trinh cac hoi phieu.

- thoi gian giao hang: ngay giao hang phai chach thoi han hieu luc cua L/C mot thoi gian hop ly, thoi gian nay thuong phai lon hon 21 ngay lam viec. No gom ngay' chuyen chung tu tu noi giao hang den co quan nguoi xuat khau, so ngay lap bo chung tu thanh toan, so ngay van chuyen bo chung tu thanh toan den ngan hang mo L/C , so ngay luu giu chung tai ngan hang thong bao.... Neu vi ly do nao do lam cho viec giao hang keo dai theo bao nhui ngay dc hai ben thoa thuan ma ko de cap den thoi han hieu luc cua L/C thi ngan hang se tu dong keo dai thoi gian hieu luc cua L/C them bay nhui ngay, con nguoc lai thi ngan hang ko chap nhan.

thoi han hieu luc cua LC voi NXKĐọc truyện này MIỄN PHÍ!