Nền văn hóa XHCN

21.6K 5 7

* Khái niệm nền văn hóa XHCN: là nền văn hóa được xây dựng và phát triển trên nền tảng hệ tư tưởng của GCCN, do Đảng cộng sản lãnh đạo nhằm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng lên về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đưa nhân dân lao động thực sự trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa.

1. Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

- Hệ tư tưởng của GCCN là nội dung cốt lõi, giữ vai trò chủ đạo, quyết định phương hướng phát triển của nền văn hóa XHCN.

- Nền văn hóa XNCH là nền văn hóa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

- Nền văn hóa XHCN là nền văn hóa được hình thành, phát triển một cách tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo của GCCN thông qua tổ chức đảng cộng sản, có sự quản lý của nhà nước XHCN.

- Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

- Tính triệt để, toàn diện của cách mạng XHCN đòi hỏi phải thay đổi PTSX tinh thần, làm cho PTSX tinh thần phù hợp với PTSX mới của XHXHCN.

- Xây dựng nền văn hóa XHCN là tất yếu trong quá trình cải tạo tâm lý, ý thức và đời sống tinh thần của chế độ cũ để lại nhằm giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng, ý thức của xã hội cũ lạc hậu. Mặt khác, xây dựng nền văn hóa XHCN là một yêu cầu cần thiết trong việc đưa quần chúng nhân dân thực sự trở thành chủ thể sản xuất và tiêu dùng, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần.

- Xây dựng nền văn hóa XHCN là tất yếu trong quá trình nâng cao trình độ văn hóa cho quần chúng nhân dân lao dộng.

- Xây dựng nền văn hóa XHCN là một tất yếu khách quan, bởi vì văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng CNXH.

2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

a. Những nội dung cơ bản của nền văn hóa XHCN

- Một làm, cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức của xã hội mới.

- Hai là, xây dựng con người mới phát triển toàn diện

- Ba là, xây dựng lối sống mới XHCN

- Bốn là, xây dựng gia đình văn hóa XHCN

b. Phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN

- Thứ nhất, giữ vững và tăng cường vai trò chủ đạo của hệ tư tưởng GCCN trong đời sống tinh thần của xã hội.

- Thứ hai, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và vai trò quản lý của Nhà nước XHCN đối với hoạt động văn hóa.

- Thứ ba, xây dựng nền văn hóa XNCH phải theo phương thức kết hợp giữa việc kế thừa những giá trị trong di sản văn hóa dân tộc với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại.

- Thứ tư, tổ chức và lôi cuốn quần chúng nhân dân vào hoạt động và sáng tạo văn hóa.

Nền văn hóa XHCNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!