So sánh cảm ứng ở thực vật và động vật

17.9K 8 0

Tiêu chí

Thực vật

Động vật

Bộ phận thu nhận kích thích

Hoa, lá, thân, rễ…..

Các giác quan, các tế bào thụ cảm.

Phương thức truyền thông tin

Không có

Xung thần kinh

Bộ phận phân tích, tổng hợp kích thích

Không có bộ phận phân tích, tổng hợp kích thích. Cơ thể trả lời kích thích 1 cách trực tiếp.

- Đối với ĐV chưa có hệ thần kinh: trả lời kích thích 1 cách trực tiếp, không có cơ quan phân tích, tổng hợp kích thích.

- Đối với ĐV có hệ thần kinh: bộ phận phân tích, tổng hợp kích thích là hệ thần kinh.

Bộ phận trả lời kích thích

Hoa, lá, thân, rễ….

Các cơ quan đáp ứng

Đặc điểm chung

Phản ứng chậm, khó nhận thấy, hình thức kém đa dạng.

Phản ứng nhanh, dễ nhận thấy, hình thức đa dạng.

Biểu hiện hình thức cảm ứng

- Hướng động (vận động định hướng): hướng động âm, hướng động dương.

- Ứng động (vận động cảm ứng): ứng động sinh trưởng. ứng động không sinh trưởng.

- ĐV chưa có hệ TK: hướng động (chuyển động đến kích thích hoặc tránh xa kích thích). Cơ thể phản ứng lại bằng chuyển động của cơ thể hoặc co rút chất nguyên sinh.

- ĐV đã có tổ chức TK: các phản xạ, phản ứng trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ TK.

Ý nghĩa

- Hướng động giúp cây sinh trưởng hướng tới tác nhân môi trường thuận lợi à giúp cây thích ứng với nhứng biến động của điều kiện môi trường để tồn tại và phát triển.

- Ứng động giúp thực vật thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

Giúp động vật có những phản ứng lại các biến đổi của môi trường sống để thích nghi, tồn tại và phát triển.

So sánh cảm ứng ở thực vật và động vậtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!