so sanh tqm va iso, thuc trang ap dung

5.6K 2 0

2. Thuyết quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Quản lý chất lượng tổng thể (total quality

management - TQM) là cách tiếp cận về quản

lý chất lượng ở mọi công đoạn trong quá trình

nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả chung của

tổ chức. Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau

của nhiều tác giả, nhưng nhìn chung mọi người

đều cho rằng TQM là sự lưu tâm đến chất lượng

trong tất cả các hoạt động, là sự hiểu biết, sự

cam kết, hợp tác của toàn thể thành viên trong

tổ chức, nhất là ở cấp lãnh đạo.

Mô hình TQM dựa trên phương pháp và

công cụ quản lý chất lượng do E.W. Deming đề

xuất và gồm các bước tổng quát sau:

- Lựa chọn quá trình ưu tiên để phân tích

- Phân tích quá trình

- Kiểm tra, đánh giá quá trình

- Lập và thực hiện các biện pháp nâng cao

chất lượng

TQM dựa trên cách quản lý tập trung vào

chất lượng, thông qua việc thiết lập một hệ

thống quản lý chất lượng có thể kiểm soát mọi

khâu của quá trình thực hiện. Thực chất TQM

là sự kết hợp đồng bộ giữa "quản trị chất lượng

với quản trị năng suất" để thực hiện mục tiêu là

đạt đến sự hoàn thiện, làm đúng ngay từ đầu để

sản phẩm không có khiếm khuyết. Theo Gilbert

Stora và Jean Montaigne [4], TQM là:

- T: đồng bộ, toàn diện, tổng hợp, tức là bao

gồm tất cả các công việc trong chu trình, quản trị

từ việc nhỏ đến việc lớn, mỗi người đều có

vai trò nhất định trong chu trình đó với yêu cầu

chất lượng cao. TQM coi trọng sự cam kết và

tham gia của mọi thành viên trong tổ chức trong

việc đảm bảo chất lượng công việc.

- Q: chất lượng quản lý quyết định chất

lượng sản phẩm. Chất lượng được thể hiện qua

3 khía cạnh: hiệu năng, độ tin cậy, an toàn; giá

thành hợp lý (hiệu quả tương xứng với chi phí

đầu tư); đáp ứng nhu cầu của khách hàng (yêu

cầu của cơ quan quản lý, doanh nghiệp ứng

dụng kết quả KHCN đó hoặc bản thân người

nghiên cứu..)

- M: quản lý với 4 chức năng cơ bản là lập

so sanh tqm va iso, thuc trang ap dungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!