Trình bãy những đặc trưng và chức năng,nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

5.4K 4 1

Câu 10:Trình bãy những đặc trưng và chức năng,nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Đặc trưng:

-cơ sở vật chất kĩ thuật CNXH là nền đại công nghiệp cơ khí

+cơ sở vật chất của XH là toàn bộ các yếu tố vật chất của LLSX gắn với một trình

+độ kĩ thuật tương ứng vì vậy cơ sở vật chất kĩ thuậtj sau cao hơn XH trước phản ánh trình độ của XH

+cơ sở vật chất của CNTB là nền đai công nghiệp cơ khí mà CNXH là sự phủ định biện chứng của CNTB vì vậy cơ sở vật chất của CNXH phải cao hơn CNTB

+CNXH xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN thành tư liệu sx và thiết lập chế độ công hữu TLSX

-Chế độ tư hữu TBCN là cơ sở nảy sinh bóc lột mà mục đích cuối cùng của CNXH là xóa bỏ áp bức bóc lột ,vì vậy phải xóa bỏ tu hữu và thiết lập chế độ công hữu TLSX

- CNXH tạo ra cách tổ chức lao động và kỉ luật lao động mới

+ CNXH được xây dựng trên cơ sở vật chất kỹ thuật là nền đại CN mặt khác trong CNXH con ngươi vẫn coi lao động là nghĩa vụ vì vậy trong CNXH cần phải có 1 cách tổ chứ lao động và kỉ luật lao động mới

+trong CNXH lao động được tổ chức 1 cách có kế hoạch trên tinh thần tự giác tự nguyện .tuy nhiên bên tinh thần tự giác tự nguyện cần thiêt lập 1 kỉ luật nghiêm khắc

-XHXHCN là chế độ XH thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động (phân phối sản phẩm cho tiêu dùng cá nhân cho người lao động) coi đó là nguyên tắc cơ bản

+ Phân phối theo lao động là lấy kết quả lao động làm thước đo (số lượng, chất lượng, năng suất lđ)để phân phối sản phẩm tiêu dùng cá nhân cho người lao động nó được thể hiện theo nguyên tắc làm theo năng lực hưởng theo lao động.

+ Đến CNXH tuy sx đã phát triển nhưng sự phát triển đó chưa đạt tới mức làm cho của cải tuôn ra dồi dào, để phân phối lđ theo nhu cầu. mặt khác con người trong CNXH cũng chưa tự giác tới mức coi lđ như 1nhu cầu tất yếu của sự sống mà vẫn coi lđ như 1 gánh nặng, như phương tiện sinh sống vì vậy cần thực hiện nguyên tắc phân phối lđ, người lđ vì lợi ích của mình phải quan tâm đến kết quả sx và thúc đẩy phát triển.

+ Ngoài phân phối lđ là cơ bản dưới CNXH người lđ còn được phân phối từ các quỹ phúc lợi XH, tập thể.

-Nhà nước trong XHCN là nhà nước kiểu mới nhà nước mang bản chất g/c công nhân tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

+Nhà nước XHCN là cơ quan quyền lực tập trung của gc CN và ND lđ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản nhằm bảo vệ lợi ích của công nhân và nhân dân lao động chấn áp lại những lực lượng phản động, những thế lực chống lại CNXH.

+ Nhà nước CNXH tập hợp đại biểu các tầng lớp nhân dân nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của nd tạo điều kiện cho nd tham gia ngày càng nhiều vào công việc của nhà nước trên tinh thần tự giác, tự quản, nhà nước XHCN ngày càng thực hiện tốt quyền tự do dân chủ của nhân dân.

+ lợi ích của g/c công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc cho nên nhà nước XHCN vừa mang bản chất của g/c công nhân vừa mang tính nhân dân rộng rãi và dân tộc sâu sắc, g/c công nhân là người đại diện chân chính cho dân tộc, nhà nước XHCN đoàn kết được các dân tộc tạo nên sự bình đẳng giữa các dân tộc, đấu tranh và bảo vệ chính đáng các lợi ích của dân tộc

- Giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột thực hiện sự bính đẳng XH tạo Đk cho con người phát triển toàn diện

+ mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần tạo Đk cho con người phát triển toàn diện.

+ XH XHCN xóa bỏ chế độ tư hữu cùng với sự phát trieent của lực lượng sx đã thực hiện xóa bỏ đối kháng, xòa bỏ áp bức bóc lột đó là tiền đề kt,ctri để từng bước giải phóngcon người và phát triển con người toàn diện

- Chức năng:

+ Nhà nước nói chung: bất kì nhà nước nào cũng là công cụ của g/c thống trị nhằm duy trì quyền lực của mình đối với toàn XH, nhà nước có 2 chức năng: chức năng giai cấp và chức năng và XH

* Chức năng g/c nói lên rằng bất kì g/c nào cũng là công cụ chuyên chính của 1 g/c, nó sẵn sàng sử dụng mọi công cụ, mọi biện pháp có thể tổ chức và trấn áp g/c đó

* Chức năng XH nói lên rằng bất kì nhà nước nào cũng phải thực hiện những lao động chung vì sự tồn tại của XH phải lo tới công việc chung của toàn XH và trong giới hạn có thể được nó phải thỏa mãn 1 số nhu cầu chung của cộng đồng dân cư của sự quản lí của mình

- Nhà nước XHCN: Cũng phải thực hiện 2 chức năng trên tuy nhiên Mac-Lenin đặc biệt nhấn mạnh chức năng g/c của nhà nước XHCN. Chức năng g/c của nhà nước XHCN được thực hiện thông qua 2 nội dung sau

* Bạo lực chấn áp đối với mọi hành vi chống phá lại sự nghiệp xây dựng CNXH

* Tổ chức xây dựng XHCN mới : chức năng tổ chức xây dựng của nhà nước XHCN được hiểu theo nghĩa rộng và đầy đủ gồm tổ chức xây dựng lực lượng, tổ chức xây dựng kinh tế, VH, XH, trong đó tổ chức xây dựng kinh tế là cơ bản nhất

+Hai nội dung trên có mối quan hệ và bổ sung cho nhau: bạo lực chấn áp tạo ĐK cho tổ chức xây dựng tốt và ngược lại, tổ chức tốt sẽ giảm tính quyết liệt của bạo lực chán áp tuy nhiên tổ chức xây dựng XH mới có quyết định đến thắng lợi cuối cùng của CNXH

+Cả 2 chức năng này: Chức năng g/c và chức năng XH đều nhằm đến 2 mục tiêu là xóa bỏ CNTB, xây dựng thành công CNXH một XH không có áp bức bốc lột, mọi người no ấm bình đẳng có quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống XH. Vì vậy có thể nói chức năng của nhà nước XHCN biểu hiện tập trung ở việc quản lí XH trên tất cả các lĩnh vực bằng pháp luật

- Nhiệm vụ của nhà nước XHCN

+ Quản lí kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế, cải thiện không ngừng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

+ Quản lí văn hóa, xây dựng nền văn hóa XHCN, thực hiện giáo dục đào tạo con người, phát triển hoàn thiện chăm sóc sức khỏe của nhân dân

+ Mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì sự phát triển và tiến bộ XH đối với nhân dân các nước trên thế giới

Trình bãy những đặc trưng và chức năng,nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!