Phân tích vai trò cuả đảng cộng sản đối với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

6.6K 0 1

Câu 2. Phân tích vai trò cuả đảng cộng sản đối với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là một tất yếu khách quan. Song để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử đó, điều quyết định là giai cấp vô sản phải có Đảng lãnh đạo.

Đảng Cộng sản lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, cho nên có khả năng nhận thức và vận dụng đúng đắn quy luật phát triển khách quan của lịch sử. Trên cơ sở đó, Đảng đề ra cương lĩnh cách mạng đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của cách mạng. Với cương lĩnh cách mạng đúng đắn, trong quá trình đấu tranh cách mạng Đảng đề ra chiến lược, sách lược cách mạng, tìm ra những con đường, những phương pháp cách mạng sáng tạo để chỉ đạo cụ thể quá trình đấu tranh cách mạng.

Đảng Cộng sản bao gồm những phần tử ưu tú nhất, cách mạng nhất, tiên tiến nhất của giai cấp vô sản, được giác ngộ lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn đứng ở hàng đầu sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Những người cộng sản nhận thức rõ bước phát triển tất yếu của quá trình lịch sử và những mục tiêu đấu tranh cách mạng. Họ có khả năng tổ chức, động viên, hướng dẫn, lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân lao động vào vào cuộc đấu tranh tự giải phóng. Với ý nghĩa đó Đảng là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời trong điều kiện của một nước nông nghiệp chậm phát triển, thành phần đảng viên đa số không phải công nhân, nhưng Đảng ta luôn luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp vô sản, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp và của nhân dân, biết vận dụng sáng tạo lí luận Mác-Lênin vào tình hình thực tế của nước ta để đề ra đường lối, chính sách đúng đắn nên trở thành một đảng cộng sản kiên cường.

Đảng ta ngay từ khi mới ra đời đã giành độc quyền lãnh đạo và đưa dân tộc qua những thử thách ác liệt đến thắng lợi ngày nay.

Phân tích vai trò cuả đảng cộng sản đối với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!