Persona

16 2 0

Ilan sa atin ay walang pakialam.

Ilan sa atin ay nakikinig lang.

Ngunit ilan sa atin ay lumalaban para patunayan ang sarili nila.

Ikaw? Sino ka sa kanila?

PersonaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon