1 thu truong

811 0 0

Cau 13: Che do 1 thu truong trong DN

- Thuc chat cua che do 1 thu truong: la quyen quyet dinh nhung van de thuoc ve kinh te ki thuat to chuc hanh chinh doi song trong pham vitoan DN va tung bo phan dc giao cho 1 nguoi. Nguoi do co nhiem vu QL toan dien cac loai hdong cua don vi minh. Moi nguoi trong Dn va tung bp. Moi nguoi trong DN phai nghiem chinh phuc tung menh lenh.

- Tinh tat yeu: phai tien hanh che do 1 thu truong.

+ Xuat phat tu tinh bien chung giua tap trung va dan chu tren co so phat huy tinh dan chu doi voi moi nguoi thi can tap trung thong nhat vao do 1 dau moi, vao 1 nguoi.

+ Xuat phat tu tinh chat va yeu cau cua nen sx CN nhanh, cx kip thoi cua nhung quyet dinh.

+ Xuat phat tu moi quan he giua phan cong va hiep tac trong lao dong. Phan cong ld dan den chuyen mon hoa ngay cang sau ssac, tat yeu dan toi hiep tac ld. Bki 1 su truc trac nao trong sx cung dan den dinh tre sx, giam hieu qua. Vi vay bko 1 su hiep tac nao cung co nguoi chi huy thong nhat

- Chuc danh thu truong:

+ Giam doc: thu truong cap cao nhat trong doanh nghiep

+ Quan doc: thu truong cap cao nhat trong phan xuong.

+ Truong cac phong ban chuc nang: thu truong cap cao nhat trong 1 phong ban

+ Doc cong: thu truong cao nhat trong 1 ca lam viec.

+ To truong to sx: thu truong cao nhat trong to.

- Moi quan he giua cac chuc danh:

+ Thu truong cap duoi phai phuc tung nghiem chinh menh lenh thu truong cap tren, truoc het la thu truong cap tren truc tiep.

+ thu truong o tung bo phan co toan quyen quyet dinh nhung van de thuoc pham vi don vi minh va phai chiu trach nhiem truoc thu truong cap tren ve quyet dinh do

+ Thu truong moi cap, co trach nhiem thuc hien nghiem chinh noi quy tung cap da dc quy dinh ve chuc nang, nhiem vu, quyen han va moi quan he trong cong viec.

+ giam doc la thu truong cap tren cao nhat trong doanh nghiep chiu trach nhiem ve moi hoat dong sxkd cua DN. Moi nguoi phai phuc tung nghiem chinh menh lenh GD.

+ Cap pho la nguoi giup viec cho cap truong o tung cap tuong duong.

1 thu truongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!