CC truc tuyen, chuc nang, truc tuyet chuc nang

4.4K 0 0

Cau 12: Trinh bay co cau to chuc truc tuyen, chuc nang, truc tuyen chuc nang.

1. Co cau to chuc truc tuyen

- la loai hinh co cau to chuc ma trong do cac nha QT cap tren co quyen dua ra cac chi thi menh lenh doi voi tat ca cac nha QT cap duoi thuoc bp ma minh QL, con lai cac NQT cap duoi se phai tuan thu cac chi thi menh lenh cua cac NQT cap tren ma truoc het la cap tren truc tiep cua minh.

Giam doc

PGD kinh doanh PGD san xuat

Phong kinh doanh, P vat tu Nhan su, ke toan P. R&D P.KCS

UD: Kieu co cau to chuc nay rat thik hop voi che do 1 thu truong, no tang cuong tinh trach nhiem ca nhan vao tao dieu kien cho cac quyet dinh chi thi dc thuc hien de dang nhanh chong.

ND: No doi hoi cac thutruong phai co kien thuc toan dien thuoc nhieu linh vuc khac nhau. Dong thoi khong tan dung dc sm cua doi ngu chuyen gia dau nghanh thuoc nhieu linh vuc khac nhau.

2. Co cau to chuc kieu chuc nang nhiem vu.

- La loai hinh co cau to chuc ma cac nqt cap tren co quyen dua ra cac quyet dinh chi thi doi voi tat ca cac nqt cap duoi thuoc linh vuc ma minh QL. Con nguoc lai, doi voi cac nqt cap duoi se phai tuan thu cac chi thi menh lenh cua tat ca cac nqt cap tren.

Giam doc.

PGD KD PGDKT

P.Mar P.Vtu Nhan su P.Ke toan. P.R&D P.KCS

UD: goam bot ganh nang trach nhiem ca nhan doi voi cac nqt dong thoi tan dung trinh do nang luc cua doi ngu chuyen gia.

ND: cac quyet dinh chi thi se thuc hien kho khan trong 1 so TH khong the thuc hien dc. Dong thoi lam giam su phoi hop cua cac phong ban bo phan.

3. Co cau to chuc theo kieu truc tuyen chuc nang.

- Nham tan dung UD va han che ND cua 2 mo hinh co cau to chuc, cac nqt xd mo hinh co cau to chuc truc tuyen chuc nang. Ban chat cua mo hinh nay la trong qt hinh thanh va de ra quyet dinh ban ld se dc lang nghe y kien tham van cua cac phong ban bp chuc nang. Con khi trien khai cac quyet dinh chi thi no se tuan thu theo mo hinh co cau to chuc truc tuyen.

Giam doc

Ban tu van

PGD KD PGDKT

P.Mar Vat tu Nhan su Ke toan R&D KCS

CC truc tuyen, chuc nang, truc tuyet chuc nangĐọc truyện này MIỄN PHÍ!