Đảng ra đời là 1 tất yếu lịch sử

4.8K 0 0

Put your story text here...Vấn đề I: ĐCSVN ra đời

Tại sao nói ĐCSVN ra đời là 1 tất yếu của lích sử. + (Ý nghĩa lích sử)

 Đáp ứng nhu cầu lịch sử Việt Nam ở cuối những năm 20 đầu 30 của thế kỷ 20.

+ Nhu cầu: khủng hoảng đường lối cứu nước tim đường lối đúng, tổ chức và lãnh đạo

-> Đạt vấn đề: nó ra đời vì điều kiện cần và đủ cho nó đã đầy đủ, kết hợp nhuần nhuyễn, cuối năm 1929 - đầu 1930.

 2 điều kiện cần:

+ Phải có giai cấp CN, phong trào CN phát triển đến 1 trình độ nhất định.

 Đảng chính trị = Đảng của g/c

ĐCS = Đảng của giai cấp CN.

 CMVN ra đời = kết quả của công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Phap. Sauk hi xâm lược VN cuối TK 19.

 Từ CCKTxx lần 1: 1897 - 1914.

 CNVN ra đời do sự du nhập có giới hạn PTSXTBCN nước ngoài vào VN, không phải do sự nảy sinh CNTB trong lòng VN.

 G/c CN ra đời trước g/c TSVN: trước 1914.

 CNVN có đẩy đủ được điểm của CN quốc tế và đặc điểm riêng của g/c CNVN.

 CNVN sau CTTG I (sau 1918) trở thành 1 lực lượng XH ngay càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

 1925: Công hội đỏ _ SG _ do Tôn Đức Thắng thành lập ở nhà máy đường tàu Ba Sơn.

 Từ 1925: CNVN được tiếp thu trực tiếp CN Mác - LeNin, tiếp thu đường lối cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ( do C Hội VNCMTN)

-> bắt đầu quá trình tự giác về chính trị.

 Đầu 1929: có 22 vạn CN, trong đó có 10 vạn là CN công nghiệp.

-> họ trở thành 1 lực lượng XH to lớn. Họ đang làm ở trung tâm KT của nước VN thuộc địa. Trở thành lực lượng trung tâm của các phong trào chính trị - XH của đát nước nhờ có sự hoạt động tích cực của 1 tổ chức có khuynh hướng CS (HVNCMTN do NAQ thành lập ở QC tháng 6 - 1925)

1925 - 1929: quá trình tiếp thu CN Mác - LêNin, tư tưởng cứu nước của NAQ làm cho CNVN ngày càng giác ngộ sứ mệnh lịch sử của mình và họ đã hăng hái đấu tranh để giải phóng, lôi kéo g/c khác để giành được dtộc, giành ruộng đất cho dân cày, giải phóng người lao động.

-> giải quyết mẫu thuẫn cơ bản, lớn nhất của XHVN

-> Nhu cầu phải có lãnh tụ cbị tập thể.

+ Là sự du nhập của CN Mác - LêNin vào g/c CN, PTCN VN, PT yêu nước.

 CN Mác - LêNin bằng học thuyết giải phóng g/c CN và g/c bị áp bức khác, g/c lao động khác khỏi quan hệ áp bức, và nô dịch, ở toàn thế giới.

 Cũng như g/c CNTG, CNVN tiếp thu học thuyết đó làm hệ tư tưởng cho mình. Từ đó hiểu được sứ mệnh lịch sử của mình, tự giác ngộ.

 NAQ là người VN đầu tiên tiếp thu CN Mác - LêNin 1 cách có chọn lọc, để xác lập đường lối CM đúng đắn.

"Ko còn con đường nào khác ngoài..."

Đảng ra đời là 1 tất yếu lịch sửĐọc truyện này MIỄN PHÍ!