Registration Format

222 19 18

Before you register for a free check-up, we want to remind you:

Ang check-up ng Writing Clinic ay isang pagpapasailalim sa otoridad ng magsasagawa nito. Sa iyong pagpapasailalim, inaasahan ang respeto at paggalang sa proseso ng pagsusuri at pagbibigay ng reseta. Kung may hindi naiintindihan, maaaring magtanong at mag-follow up sa doktor. 

Ang check-up ay nakapokus din sa mga sumusunod:

Clarity and precision in writing (word usage, paragraphing, imagery)
Technicality (punctuations, sentence types, story flow)
Execution (storytelling themes, techniques, devices)
Artistry 

Kung nauunawaan ang lahat ng ito at nais mong mag-avail ng aming free check-up, i-fill up ang mga sumusunod sa tuwing mag-a-avail ng serbisyo:

Nickname:
Months/Years writing:
Story genre:
Main genre:

(Nasa comment box din ang form na ito para madaling kopyahin)

Paglilinaw ~

Nickname: (Ilagay rito ang nickname mo. May mga username kasi na mahirap bigkasin at tandaan)

Months/Years writing: (Ilagay rito kung gaano katagal ka nang nagsusulat)

Story genre: (Ilagay rito kung ano ang genre ng akda o piyesang ipasusuri)

Main genre: (Ilagay rito kung ano ang genre na nakasanayan mong isulat bilang manunulat)

PAALAALA:

Hindi rito ang actual registration. Abangan ang update/announcement ng registration sa bawat buwan.

Maraming salamat!

The Writing ClinicRead this story for FREE!