cổ ngữ (basic của phù thuỷ)

Bắt đầu từ đầu
                  

•Các biểu tượng, ký tự:

○Ký tự Funthark Norse Runes

○Ký tự Funthark Norse Runes

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

○Bảng ký tự Theban Script

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

○Bảng ký tự Theban Script

Chữ đầu tiên bị lỗi phải là A

Chữ đầu tiên bị lỗi phải là A

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

○Ký tự Angelic Runes

Bạn nào xem Mortal Instrument(vũ khí bóng đêm) hẳn là sẽ rất quen thuộc với loại runes này.

Bạn nào xem Mortal Instrument(vũ khí bóng đêm) hẳn là sẽ rất quen thuộc với loại runes này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

○Ký tự Angelic Zibu Runes

Có kèm ý nghĩa của mỗi ký tự

Có kèm ý nghĩa của mỗi ký tự

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ