Câu1 .Hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa

21.8K 5 5

Câu1 .Hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa

A,Khái niêm hàng hóa

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có khả năg thỏa mãn như cầu nào đó của con người và được sản xuất ra để bán hoặc trao đổi

B,Hai thuộc tính của hàng hóa

*Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng,tính có ích của sản phẩm có khả năng thỏa mãn nhu cầu nào đó của con nguời

+Công dụng của vật phẩm do thuộc tính tự nhiên hay kết cấu vật chất quyết định

+Một vật phẩm có thể có 1 hoặc nhiều giá trị sử dụng.Số lượng giá trị sử dụng của vật phẩm phát triển dần cùng với sự phát triển đời sống,của lực lượng sản xuất và mở rộng của khoa học kĩ thuật.Số lượng giá trị sử dụng ngày càng tăng,chất lượng ngày càng cao và chủng loại ngày càng phong phú.Có những vật phẩm khác nhau nhưng lại cùng giá trị sử dụng

+hàng hóa để thỏa nhu cầu có khả năg thanh toán của xã hội bao gồm:Hàng hóa vật thể và hàng hóa không mang tính thái vật thể

+Phạm trù giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh cửu

*GIá trị của hàng hóa

+Giá trị chao đổi:một vật phẩm có giá trị sử dụng thì có khả năng trao đổi vơi sản phẩm khác theo tỉ lệ nhất điinh.Giá trịtrao đổi của một hàng hóa tỉ lệ về mặt số lượng giữa hai hàng hóa khác nhau trao đổi với nhau

+Hai hàng hóa giá trị khác nhau trao đổi với nhau nhất thiết phải có cơ sở chung,nó không phải là công dụng của sản phẩm mà chỉ có thể là thời gian lao động ra sản phẩm

+Giá trị hao phí lao động của người sản xuất ra hàng hóa kết tinh trong sản phẩm tạo ra

+Giá trị trao đổi là biểu hiện của giá trị hàng hóa,còn giá trị hàng hóa là co sở ,là giá trị bên trong của giá trị trao đổi.Khi giá trị biểu hiện bằng một sổ tiền nhất điinh gọi là giá cả

+giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì chỉ trog kinh tế hàng hóa mới xét giá trị

*Tóm lại:Đã là hàng hóa phải có đủ hai thuộc tính trên.một vật có giá trị sử dụng chưa chắc có giá trị ,một vật có giá trị sẽ có giá trị sử dụng

C,Mối quan hệ giũa 2 thuộc tính của hàng hóa:Là mối quan hệ biện chứng,vừa thống nhất vừa mâu thuẫn lấn nhau

*Tính thống nhất của hai thuộc tính

+Hai thuộc tính cùng tồn tại trong một hàng hóa

+Cùng được tạo ra trong quá trình sản xuất hàng hóa

*Tính mâu thuẫn của hai thuộc tính của hàng hóa

+Xuất phát từ mục đích của người sản xuất và tiêu dùng hàng hóa khác nhau

-Người sản xuất hàng hóa:Tạo ra hàng hóa để bán nên mục đich của họ là giá trị

-người mua mục đích của họ là giá trị sử dụng

+Để thực hiện được giá trị sử dụng thì phải thực hiện được giá trị.Giá trị được thực hiện trước trên thị trường,giá trị sử dụng được thực hiện sau trong tiêu dùng.Nếu không thực hiện được thì không thực hiện được giá trị sử dụng.Việc thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa tách biệt nhau cả về không gian và thời gian.Giá trị chỉ thu được trong lưu thông hàng hóa,giá trị sử dụng diễn ra ở sau hai lĩnh vực,nếu chỉ dùng cho tư liệu sản xuất thì là tư liệu sản xuất nếu dùng cho cá nhân thì là tư liệu sinh hoạt

+Giải quyết mâu thuẫn nói trên làm cho kinh tế hàng hóa phát triển,sản xuất hàng hóa với số lượng ,chất lượng,giá thành của nó phù hợp vơi dụng của hàng hóa tách biệt nhau cả về không gian và thời gian.Giá trị chỉ thu được trong lưu thông hàng hóa,giá trị sử dụng diễn ra ở sau hai lĩnh vực,nếu chỉ dùng cho tư liệu sản xuất thì là tư liệu sản xuất nếu dùng cho cá nhân thì là tư liệu sinh hoạt

+Giải quyết mâu thuẫn nói trên làm cho kinh tế hàng hóa phát triển,sản xuất hàng hóa với số lượng , yêu cầu thị trương

Câu1 .Hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!