Chapter 14.2

8.8K 379 31

Chapter 14.2


Nagmamadaling bumaba si Marian ng ianunsiyo ng isa sa mga kasambahay nila ang pagdating ng panganay na anak at ng napangasawa nito.


"Hijo, mabuti napaaga kayo para may oras pa kayong makapagpahinga." Maluwag ang pagkakangiti ni Marian ng datnan ang mag-asawa sa veranda na tila may pinagtatalunan.


Nang marinig ni Nathan ang masiglang boses ng ina ay agad niyang nilapitan ito at hinagkan sa pisngi. "Maagang natapos ang meeting ko. Wala naman kaming schedule kaya napagdesisyunan naming dumiretso na rito. At isa pa gusto kong makausap si Margarette." Pagsisinungaling niya sa ina, dahil ang totoo ay mas makakabuti sa kanila ni Maureen na may ibang tao sa paligid nila. Tuwing naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Grace kanina ay nag-iinit ang ulo niya.


"Dapat anak, magbakasyon ka muna para naman maasikaso mo ang asawa mo." Sabay tingin ni Marian kay Maureen na tahimik lamang na nakatayo sa tabi ni Nathan.


"I don't need to introduce her to you kilala na ninyo siya." Sabi ni Nathan ng mapansin niya na natuon ang atensiyon ng ina sa asawa.


Biglang natigilan si Marian. May naramdaman siyang kakaiba sa relasyon ng dalawa at ng muli niyang lingunin si Maureen ay kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito.


"Teka nga muna, bakit ba dito tayo nag-uusap. Halikayo sa loob magpapahanda ako ng paborito mong meryenda." Muling pinasigla ni Marian ang tinig at nginitian si Maureen. Nang nauna ng pumasok sa loob si Nathan ay nilapitan niya ang manugang at pinisil niya ang kanang kamay nito.


"Welcome to our family." Pabulong na turan ni Marian bago iginiya ito papasok ng mansion. Inabutan nila si Nathan na prenteng nakaupo sa sofa habang panay ang pindot nito sa hawak na celphone.


"Nathan, tigilan mo muna iyan. Ihatid mo muna itong asawa mo sa kuwarto ninyo para makapagpahinga siya. Ipapatawag ko na lang kayo kapag handa na ang meryenda." Utos ni Marian sa anak.


Hindi pinansin ni Nathan ang sinabi ng ina. "Where's Margarette? I want to talk to her." Walang kangiti-ngiti niyang tanong.


"Nagpapahinga ang kapatid mo, hindi siya pwedeng istorbohin. Mamaya na lang kayo mag-usap. Sige na, magpahinga na muna rin kayo." Pagtataboy ni Marian sa kanila.


"Kumusta po si Margarette?" Hindi na napigilan ni Maureen na ipakita ang pag-aalala sa kanyang kaibigan.


"Medyo maselan ang pagbubuntis niya, hija." Matipid na tugon ni Marian.


Naikuyom ni Nathan ang mga palad ng marinig ang sinabi ng ina. At ng may dumaan na katulong ay agad niyang tinawag ito. "Cely, pakisamahan mo ang ma'am Maureen mo sa kuwarto namin." Mabilis na utos niya rito.


Tututol sana si Marian ngunit napag-isip niya na mas mainam na komprontahin ang anak ng hindi nakaharap ang asawa nito.


"Nathan, hindi ko gusto ang pagtrato mo sa asawa mo." Paninita niya rito ng makatalikod si Maureen.


"Mommy, baka kapag nalaman mo ang ginawa ng babaeng iyan kay Margarette ay hindi mo na siya hahayaang makatuntong muli dito sa mansion." Nakatiim bagang na tugon ni Nathan.


Napabuntong hininga si Marian at naupo sa tabi ng anak. "Alam na namin ang lahat, sinabi ni Dale Andrew but one of these days I want to hear her side."


"At talagang pinaniwalaan naman ninyo ang lalaking iyun?!" Pagalit na pahayag ni Nathan.


"Aba! Baka nakakalimutan mo na ako ang ina mo. Huwag mo akong pagtataasan ng boses." Mariing turan ni Marian. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napagtaasan siya ng boses ng anak.


Napabuga ng hangin si Nathan at masuyong ginagap ang mga kamay ng ina. "I'm sorry mommy, hindi naman ako sa inyo nagagalit kundi sa walanghiyang Monteverde na iyun." Pagpapaliwanag niya.


"Sige na, magpahinga ka na muna alam kong pagod ka." We will talk about it later." Malumanay na ang tinig ni Marian ng muling magsalita.


Wala ng nagawa si Nathan kundi sundin ang ina. Iniiwasan din niya ang magtalo sila dahil sa problemang kinakaharap ng kapatid. At ng nakailang baiting na siya ay narinig niya ang pagdating ng isang taong pinakaayaw niyang makita sa ngayon.


"Dale Andrew, kumusta ang papa mo?" Nag-aalalang tanong ni Marian. Hindi rin niya inaasahan na makakarating ito dahil sa kalagayan ni Gabriel.


"Mommy, okay na po ang papa. Bago ako umalis ng hospital ay nailipat na siya sa recovery room." Pagbabalita ni Dale Andrew.


Nagmamadaling muling bumaba si Nathan at galit na hinarap nito si Dale Andrew. "At talagang mommy na rin ang tawag mo sa nanay namin. Kailan pa naging kabilang sa pamilyang ito ang isang kaaway?" Sarkastikong tanong niya rito.


"Nathan! Mag-usap nga kayo ng maayos." Saway ni Marian sa anak at tiningnan ito ng makahulugan. Gusto niyang iparating dito na hindi niya nagugustuhan ang inaasal nito ngunit tila walang balak na pakinggan siya nito.


"Mommy, dapat hindi ninyo hinahayaang maglabas masok dito ang lalaking iyan dahil hindi natin alam kung ano pa ang masamang balak niya kay Margarette." Hindi natinag si Nathan sa galit ng ina.


"Ang tanging plano ko para kay Margarette ay maayos ang relasyon namin. Mali ang nagging simula namin ng kapatid mo pero handa naman akong itama ang lahat." Malumanay na pahayag ni Dale Andrew. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagtiim ng bagang ng kausap kaya muli niyang inihanda ang sarili sa kung anumang masasakit na salitang maaari nitong bitawan pa.


"Do you love my sister?" Nanunubok na tanong ni Nathan.


"Wala ako ngayon dito kung hindi ko mahal si Margarette." Mabilis na tugon ni Dale Andrew.


Ayaw paniwalaan ni Nathan ang sinabi nito hangga't hindi niya napapatunayan. "Mamaya mo sabihin ulit sa akin na mahal mo ang kapatid ko kapag ipinakilala ko na sa'yo ang asawa ko." Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at walang lingon likod na iniwan sila.

___________________


Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now