mrbig244_Triethoc_tuluan

17.4K 21 11

CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN TRIẾT HỌC

Câu 1: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm?

Đáp án: - Duy tâm khách quan

- Duy tâm chủ quan

Câu 2: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật?

Đáp án: - Chủ nghĩa duy vật chất phác (thời cổ đại).

- Chủ nghĩa duy vật siêu hình (thời cận đại).

- Chủ nghĩa duy vật biện chứng (trong triết học Mác -Lênin).

Câu 3: Các hình thức cơ bản của phép biện chứng.

Đáp án:

- Phép biện chứng tự phát

- Phép biện chứng duy tâm

- Phép biện chứng duy vật.

Câu 4: Sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm khi giải quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học?

Đáp án:

- Chủ nghĩa duy vật: Cho nhận thức là nhận thức của con người về thế giới.

- Chủ nghĩa duy tâm: Cho nhận thức là ý thức tự nhận thức về chính bản thân mình.

Câu 5: Vấn đề cơ bản của Triết học là gì?

Đáp án:

- Là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

- Gồm 2 mặt: Mặt thứ nhất, giải quyết vấn đề giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Mặt thứ hai, giải quyết vấn đề khả năng nhận thức thế giới của con người.

Câu 6: Tại sao mối quan hệ giữa vật chất và ý thức lại là vấn đề cơ bản của triết học?

Đáp án:

- Là cơ sở, nền tảng để xem xét, giải quyết tất cả các vấn đề khác trong sự nghiên cứu của triết học.

- Là cơ sở tiêu chuẩn để phân định lập trường thế giới quan của các nhà triết học, các trường phái triết học.

Câu 7: Hạn chế và đóng góp của thuyết Bất khả tri và của phái Hoài nghị luận?

Đáp án:

- Hạn chế: Phủ nhận hoặc hoài nghi khả năng nhận thức bản chất thế giới của con người.

- Đóng góp:

+ Đặt ra vấn đề hoài nghi và phủ nhận tư tưởng tôn giáo và thần học.

+ Đặt ra vấn đề nhận thức của con người thường xuyên phải xem xét lại và vượt qua giới hạn của những tri thức đã đạt được.

Câu 8: Các trường phái triết học nào thời cổ đại đã nêu ra thuyết nguyên tử?

Đáp án:

- Đê mô crít (Hy Lạp cổ đại)

- Trường phái Nyaya - Vaisêsika (ấn Độ cổ đại)

Câu 9: Câu "Chúng ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông" là của Nhà triết học cổ đại nào?

Đáp án: Hê ra clít (Nhà triết học Hy Lạp cổ đại)

mrbig244_Triethoc_tuluanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!