Giao duc the chat dai hoc vinh

25.9K 20 57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

=== ˜ & ™ ===

GIÁO TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT

TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠi HỌC

BIÊN SOẠN. ThS. ĐẬU BÌNH HƯƠNG

N ĂM 2009

Chương I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

CỦA LÝ LUẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Lý luận giáo dục thể chất, cũng như bất kỳ môn khoa học có tính chất tổng hợp nào khác, đòi hỏi khi tìm hiểu nội dung phải xác định rành mạch các khái niệm mở đầu có tính chất chung nhất liên quan đến đối tượng cần nghiên cứu và phải chính xác hoá những mối liên quan giữa khái niệm đó với các khái niệm cơ bản gần với chúng. Trước hết cần đề cập đến các khái niệm giáo dục thể chất và hệ thống giáo dục thể chất cũng như các khái niệm có liên quan đến các khái niệm như phát triển thể chất, hoàn thiện thể chất, văn hoá thể chất và thể thao.

I.1. Khái niệm giáo dục thể chất:

Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học vận động (động tác) và phát triển có chủ định các tố chất vận động của con người. Tổng hợp quá trình đó xác định khả năng thích nghi thể lực của con người.

Giáo dục thể chất được chia thành hai mặt riêng biệt, dạy học động tác và giáo dục các tố chất vận động.

- Dạy học động tác là nội dung cơ bản của quá trình giáo dưỡng thể chất. Đó chính là quá trình tiếp thu có hệ thống, những cách thức điều khiển động tác vốn kỹ năng kỹ xảo cần thiết cho cuộc sống và những trí thức chuyên môn.

- Bản chất của thành phần thứ 2 trong giáo dục thể chất là sự tác động hợp lý tới sự phát triển tố chất vận động, đảm bảo phát triển năng lực vận động. Trong hệ thống giáo dục nội dung đặc trưng ấy của GDTC được gắn liền với trí dục, đạo đức, mỹ thuật và giáo dục lao động.

Bên cạnh thuật ngữ GDTC người ta thường dùng thuật ngữ chuẩn bị thể lực, về bản chất hai thuật ngữ này có ý nghĩa như nhau. Nhưng thuật ngữ thứ 2 thường được nhắc tới khi nhấn mạnh tính thực dụng của GDTC đối với lao động hoặc các hoạt động khác.

GDTC kết hợp các mặt giáo dục khác như: đức, trí, thể, mĩ nhằm phát triển con người cân đối toàn diện.

I.2. Khái niệm phát triển thể chất

Thể chất chỉ chất lượng cơ thể con người

Phát triển thể chất là qúa trình hình thành và thay đổi hình thái chức năng cơ thể diễn ra trong suốt cuộc đời mỗi cá nhân (chúng được hình thành trên và trong cái nền thân thể ấy).

Giao duc the chat dai hoc vinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!