Phân tích nội dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

37.8K 18 9

Câu 1: Phân tích nội dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh?

Trả lời

Tư tưởng là sự khái quát hiện thực thông qua ý thức con người

Một người xứng đáng là một nhà tư tưởng, theo Lênin khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan đỉêm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại

Trong định nghĩa này, Đảng ta đã bước đầu làm rõ được:

- Một là bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh: Đó là hệ thống các quan điểm lý luận, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng VN; tư tưởng HCM cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của đảng và dân tộc VN

- Hai là nguồn gốc tư tưởng lý luận của tư tưởng HCM: chủ nghĩa Mác-Lênin, giá trị văn hoá dân tộc,tinh hoa văn hoá nhân loại

- Ba là nội dung cơ bản nhất của tư tưởng HCM bao gồm những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cách mạng VN

- Bốn là giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng HCM: soi đường thắng lợi cho cách mạng VN; tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc

Phân tích nội dung khái niệm tư tưởng Hồ Chí MinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!