Nguyen tac xay dung dang

6.1K 0 0

Nguyen tac xay dung Dang?kieu moi theo tu tuong HCM.Phan tich nguyen tac tap trugn dan chu

tu phe binh va phe binh.

Trong he thong di san ma tu tuong HCM de lai cho doi sau thi mot trong nhung van de ma nguoi

chu trong nhat la van de ve viec xay dung Dang theo nguyen tac Dang kieu moi.Tu tuong do duoc

khai quat lai qua mot so luan diem sau:

+>Mot la :Tap trung dan chu?,day la nguyen tac co ban cua to chuc dang.

+>Hai la: Tap the lanh dao,ca nhan phu trach,la nguyen tac lanh dao cua Dang.

+>Ba la:Tu phe binh va phe binh.Day la nguyen tac sinh hoat Dang,quy luat phat trien Dang.

+>Bon la:ki luat nghiem minh va tu giac.

+>Nam la:Doan ket thong nhat trong Dang.

Phan tich nguyen tac tap trung dan chu,tu phe binh va phe binh:

Tap trung dan chu day la nguyen tac to chuc cua dang.Theo HCM dan chu va tap trung la hai mat

co quan he gan bo voi nhau.Dan chu de di den tap trung,la co so cua tap trug.Khong phai dan chu

theo kieu tuy tien vo to chuc.Tap trung tren co so dan chu khong phai la tap trung quan lieu theo

kieu doc doan chuyen quyen.

+>Tap trung la thong nhat ve tu tuong,to chuc hanh dong.Thieu so phuc tung da so,cap duoi phuc

tung cap tren,dang vien phai chap hanh nghi quyet cua to chuc Dang.Tu do lam cho "Dang ta tuy

nhieu nguoi,nhung khi tien danh thi chi nhu mot nguoi"

+>Ve dan chu HCM da viet:"Che do ta la che do dan chu,tu tuong phai duoc tu do.Tu do la the

nao?Doi voi moi van de,moi nguoi tu do bay to y kien cua minh,gop phan tim ra chan ly.Do cung

la quyen loi ma cung la mot nghia vu cua moij nguoi.."

Nguoi dac biet nhan manh den viec thuc hien va phat huy dan chu noi bo,vi neu khong co dan chu

noi bo thi se lam cho"noi bo dang am u".Trong tinh hinh ay,tap trung khong tao nen suc manh cua

dang?.boi le Dang da suy yeu tu ben trong,nhu vay som muon cung ko con la Dang cong san.Hon

nua muon dan chu trong xa hoi truoc tien phai co dan chu trong Dang.

__Tu phe binh va phe binh>Day la nguyen tac sinh hoat cua Dang,quy luat phat trien Dang.Co

khi nguoi noi phe binh va tu phe binh,co khi nguoi noi tu phe binh va phe binh,nhug thuong dat

tu phe binh len truoc phe bih."Tu phe binh de moi dang vien tu thay ro minh phat huy mat uu

diem va khac phuc nhuoc diem.Tu phe binh ma tot thi moi phe binh nguoi khac duoc" "Muon doan

ket trog Dang,phai thong nhat tu tuong,mo rong dan chu noi bo,mo rong tu phe binh va phe binh"

Do la vu khi sac ben ren luyen Dang vien.Nguoi nhan manh:"Mot dang ma giau giem khuyet diem

la mot dang hong?.Mot dang co gan thua nhan khuyet diem cua minh,vach ro nhug cai do vi dau

ma cokhuyet diem do,xet ro hoan canh sinh ra khuyet diem do,roi tim cach de sua chua khuyet

diem do.Nhu the la mot dang tien bo,manh dan,chac chan va chan chinh".

Thai do va pphuong phap tu phe binh va phe binh that dung va nhgiem tuc khong phai de dang.

Day la van de khoa hoc va nghe thuat cach mang."Phai tien hanh thuong xuyen nhu rua mat hang

ngay;phai trung thuc,chan thanh thang than,khong ne nang,khong giau giemva cung khong them

bot khuyet diem,phai co tinh dong chi yeu thuong lan nhau".Can bo Dang Vien phai luon dung

va kheo dung.De thuc hien ng tac nay moi nguoi phai trung thuc,chan thanh voi nhau-voi chinh

minh va nguoi khac,"phai co tinh dong chi yeu thuong lan nhau".Nguoi nhac tranh loi dung phe

binh de noi xau nhau,boi nho va da?kich nhau....

Nguyen tac xay dung dangĐọc truyện này MIỄN PHÍ!