Phương thức nhờ thu

5.9K 0 0

+ Phương thức nhờ thu: Là phương thức thanh toán trong đó bên bán ( người XK ) sau khi giao hàng hay cung ứng dịch vụ sẽ ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình xtrinh bộ chứng từ thông qua NH thu hộ cho bên mua để được thanh toán hay chấp nhận hối phiếu hoặc chấp nhận các dk khác

- Chứng từ TM : Liên quan đến hh

- Chứng từ TC : Hối phiếu, kì phiếu, séc

Hối phiếu là 1 mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do 1 người kí phát cho 1 người khác, yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu, hoặc tại 1 thời điểm nào đó trong tương lai phải trả 1 số tiền nhất định cho 1 người nào đó, hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu.

Nếu hối phiếu vi phạm luật : ghi lý do nợ thì hối phiếu không còn giá trị.

Hối phiếu có 3 đặc điểm :

- Có tính độc lập

- Có tính trả tiền vô đk

- Có tính lưu thông ( Có thể dùng để thế chấp cầm cố chuyển nhượng)

Kỳ phiếu : ngược với hối phiếu , do người nợ tự nguyện ký phát, còn các đặc điểm khác là giống nhau.

Để lập hối phiếu và kỳ phiếu dựa trên hợp đồng hh làm cơ sở.

Phân làm 2 loại : - Nhờ thu phiếu trơn

- Nhờ thu kèm chứng từ

+ Những người liên quan đến nhờ thu:

- Người ủy nhiệm thu chính là người XK ( là người kí phát ) là người yêu cầu NH phục vụ mình thu hộ tiền

+ Đây là 1 mắt xích đầu tiên trong dây chuyền nhờ thu

+ Là người quy định nd giao dịch nhờ thu

+ Là người đưa ra các chỉ thị cho các bên thực hiện

+ Là người hưởng lợi nhờ thu

+ Là người chịu chi phí cuối cùng nhờ thu

- NH gửi nhờ thu chính là NH mà theo yêu cầu của người ủy nhiệm chấp nhận chuyển nhờ thu đến NH chấp nhận chuyển nhờ thu đến NH người thu hộ thuận tiện cho việc trả tiền, chịu trách nhiệm trước người nhờ thu

- NH thu hộ là NH nhận nhờ thu từ NH gửi nhờ thu và thu tiền của người nhập khẩu theo các điều khoản trong lệnh nhờ thu

- NH xuất trình: Nếu người trả tiền có tài khoản tại NH thu hộ thì NH thu hộ chính bằng NH xuất trình và xuất trình trực tiếp cho người trả tiền

+ Nếu NH thu hộ ko có tài khoản với NH trả tiền thì sẽ chuyển nhờ thu cho NH mà người trả tiền có tài khoản để xuất trình cho nhà nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước NH thu hộ

- Người trả tiền : Bị xuất trình nhờ thu và có trách nhiệm trả tiền.

I. Nhờ thu phiếu trơn : Đó là phương thức thanh toán mà bộ chứng từ gửi đi nhờ thu chỉ có chứng từ tài chính, còn chứng từ TM đã được người XK gửi trực tiếp cho người NK

NHXK<6- -3>NHNK